Obsah

Obecný úrad

 • povolenie rozkopávky miestnej komunikácie
 • povolenie na výrub dreviny
 • podanie petície
 • podanie sťažnosti
 • vydanie voličského alebo hlasovacieho preukazu
 • osvedčenie (overenie) listiny
 • osvedčenie (overenie) podpisu
 • čestné vyhlásenie
 • predaj známok na vývoz popolnice
 • vydanie rybárskeho lístka
 • register trestov – žiadosť o výpis alebo odpis
 • evidencia psov
 • evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR), osvedčenie
 • evidencia a výmena smetných nádob
 • evidencia stavieb – listiny o pridelení súpisného čísla
 • vyhlásenie v miestnom rozhlase