Obsah

POH 2011-2015

Aktuálne... Program odpadového hospodárstva obce Chocholná-Velčice na roky 2011 - 2015   

 

Obec Chocholná-Velčice má pre obdobie rokov 2011 - 2015 spracovaný Program odpadového hospodárstva obce Chocholná-Velčice. Program podľa podkladov obecného úradu spracovala Mgr. Lenka Beznáková, tiež projektová manažérka OZ Priatelia Zeme. Celý POH tu...

Program bol vypracovaný v súlade so záväznou časťou POH Trenčianskeho kraja na roky 2011-2015, a schválený dňa 21.5.2014 rozhodnutím č. OU-TN-OSZP3-2014/011182-002 TBD Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Obsah:

1. Základné údaje Programu odpadového hospodárstva obce Chocholná-Velčice na roky 2011 – 2015

1.1  Názov obce
1.2  Identifikačné číslo obce
1.3  Okres
1.4  Počet obyvateľov obce
1.5  Rozloha katastrálneho územia obce
1.6  Obdobie, na ktoré sa program vydáva
1.7  Stručná charakteristika obce Chocholná-Velčice

2. Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva v obci Chocholná-Velčice


2.1 Nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci Chocholná-Velčice v predchádzajúcom období rokov 2005 – 2010
2.2 Nakladanie s vytriedenými zložkami komunálnych odpadov v obci Chocholná-Velčice

3. Vyhodnotenie Programu odpadového hospodárstva obce Chocholná-Velčice do roku 2005

4. Záväzná časť Programu odpadového hospodárstva obce Chocholná-Velčice na roky 2011 – 2015

4.1  Predpokladaný vznik a nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci Chocholná-Velčice v rokoch 2011 a 2015
4.2  Ciele a opatrenia pre komunálne odpady, triedený zber komunálnych odpadov a pre biologicky rozložiteľné odpady v obci Chocholná-Velčice
4.3  Nakladanie s komunálnymi odpadmi a opatrenia na zvýšenie množstva komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Chocholná-Velčice
4.4  Opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov v obci Chocholná-Velčice

5. Smerná časť Programu odpadového hospodárstva obce Chocholná-Velčice na roky 2011 – 2015

5.1  Dostupnosť zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a potreba ich vybudovania v obci Chocholná-Velčice
5.2  Kampane na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Chocholná-Velčice

6.  Potvrdenie spracovateľa údajov

 

Celý Program odpadového hospodárstva obce Chocholná-Velčice tu...