Obsah

Činnosť MO MS v Chocholnej-Velčiciach v r. 2019

Poslanie:  Zachovať a rozvíjať slovenskú kultúru, tradície a národné uvedomenie

                                               pre budúce generácie

 

MO MS si kladie za cieľ:

–  zachovanie, resp. budovanie vlastenectva, pocitu národnej hrdosti a príslušnosti k Slovenskej republike;

–  zachovanie pôvodnej kultúry a ľudových zvykov a odovzdanie tohto bohatstva našim potomkom;

–  organizovať spoločenské kultúrne podujatia zamerané najmä na ľudové umenie  (spev, hudba, tanec, ľudové remeslá a pod.);

–  starať sa o ochranu pamätných miest a objektov národnej kultúry;

–  pomáhať zbierať, ochraňovať, šíriť a popularizovať hodnoty tradičnej ľudovej kultúry;

–  aktívne rozvíjať osvetovú činnosť a  morálne a hmotne podporovať jednotlivcov i kolektívy z regiónu v uvedených oblastiach;

– spolupracovať s obecným úradom v Chocholnej-Velčiciach a s inými spoločenskými organizácii v obci a s kresťanskými cirkvami pri spomienkových a kultúrnych podujatiach s obojstranným záujmom.


Plán práce na rok 2019

Pripraviť členskú schôdzu MO MS s nasledovným programom

  1. Správa o činnosti MO v r. 2018 s diskusiou
  2. Plán činnosti s novými návrhmi na rozšírenie činnosti aj členskej základne
  3. Diskusia k aktuálnym témam

 

2.1 Pripraviť akcie: 

  • Účasť na projekte MŠK na podporu folkloristiky v spolupráci s OÚ
  • zájazd na Bradlo v spolupráci OÚ, resp.aj s inými organizáciami
  • spísať históriu budovania dvojkríža
  • pripomenutie výročia „Malej vojny“ v r. 1939
  • štandardné akcie: škola, pripomenutie historických udalostí,...

 

2.2  Urobiť nábor nových členov, zamerať sa najmä na strednú a mladú generáciu, skontaktovať sa s „Mladou maticou.“

    Zodp.: výbor, členovia                                           Termín: priebežne

 

2.3  Získať vhodných a ochotných darcov 2% daní platiteľov daní z FO i podnikateľov, ktorí budú ochotní venovať ich MO a vyplniť potrebné tlačivo podľa daných inštrukcií.

    Zodp.: výbor, členovia                                                                  Termín: 25.4.2019

 

3.  Diskusia k aktuálnym témam:

3.1   Rok 2019 – rok M.R.Štefánika a P.O.Hviezdoslava

  1. 2  Prezidentské voľby

                                                                                       Jaroslav Surovský, predseda MO

                                                                                       Ing. Miroslav Grečný, tajomník   

Chocholná-Velčice 24.3.2019


Jonáš Záborský (1812-1876)

Slováci

Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí?

Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí!

Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie,

a ku stolu chodia vtedy, keď je poobede.

Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu, 

a  keď raz majú ruky voľné, sami si ich zaviažu.

Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady?

Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!