Obsah

Správa o činnosti DHZ za rok 2003

 
Naša organizácia má k dnešnému dňu 90 členov, z toho 73 mužov, 6 žien a 10 dorastencov a 1 dorastenku. Vekový priemer členov organizácie je 42,3 roka.
Výbor DHZ od schválenia členov výboru do funkcií dňa 9.12.2001 pracuje  v nezmenenom zložení a v uplynulom roku sa stretol na svojich zasadnutiach celkovo 5 krát s 76,8 %  účasťou.
 

Uplynulý rok 2003 môžeme hodnotiť ako rok veľmi bohatý na činnosť organizácie  v rôznych  oblastiach:

  • v rámci preventívneho pôsobenia boli v obecnom rozhlase odvysielané rozhlasové relácie na  témy: Deti a nebezpečenstvo požiaru, Jarné upratovanie - vypaľovanie lúk a pasienkov, Žatevné práce a Vykurovacie  obdobie .
  • v spolupráci s profesionálnymi požiarnikmi náš hasičský zbor zabezpečil v uplynulom roku likvidáciu dvoch požiarov v Chocholnianskej doline. V oboch prípadoch išlo o požiare trávnatých a lesných porastov.
  • požiarne družstvo pod vedením Jána Medvedíka a Štefana Chudého obetavo pomáhalo pri záplavách v našej a najmä v susedných obciach, kde boli následky letných povodní oveľa horšie  
  • teoretickú i praktickú prípravu členov hasičských družstiev sme zúročili na previerke pripravenosti hasičských družstiev v Hornom Sŕní 14. júna 2003, kde sa zúčastnili 2 požiarne družstvá.- družstvo mužov a družstvo dorastu. Družstvo dorastu sa umiestnilo na peknom 1. mieste a postúpilo na krajské kolo previerky pripravenosti v Trenčianskych Bohuslaviciach, kde skončilo na 6. mieste. Výkon dorastu možno hodnotiť veľmi kladne, na čom majú zásluhu najmä novoprijatí členovia našej organizácie, menovite Muráriková Katarína, Michalec Jozef, Kallo Kamil, Kašperek Lukáš, Kozárec Michal, Šprtel Miloš, Kostolanský Marek, Blažej Martin a Chlapík Juraj.
  • pri starostlivosti o zverenú výzbroj a výstroj strojník DHZ Ján Matejíček vykonával pravidelnú údržbu zverenej techniky a staral sa o jej akcieschopnosť. Špeciálne požiarne vozidlo v starostlivosti strojníka úspešne prešlo pravidelnou povinnou kontrolou na STK.
  • Na budove požiarnej zbrojnice vykonali naši členovia nový náter strechy a výmenu odkvapových žľabov, najväčší kus práce vykonali Ľuboš Chudý a Marián Beránek.
  • V kultúrno-spoločenskej oblasti sme zabezpečili 2 krát tanečnú zábavu (diskotéku) a po druhý krát i Floriánsky majáles. Pre verejnosť sme usporiadali i hodovú zábavu. Pre členky DHZ sme pripravili oslavu Dňa matiek, zabezpečili sme dopravnú službu na Behu oslobodenia obce, na cyklistických pretekoch, asistenčné hliadky na tanečných zábavách iných organizácií, pomáhali sme pri organizácii letného stanového tábora a činnosti hádzanárskeho oddielu dorasteniek Jednoty Sokol Melčice-Lieskové.
  • Dlhoročnú a obetavú prácu v zbore sme pri príležitosti životných jubileí ocenili upomienkovými darmi a písomným blahoželaním u týchto našich členov: Sulo Vladimír (80), Spaček Ján (70) a  Ozimá Paulína (60).  Do stavu manželského vstúpil v uplynulom roku náš člen Martin Červeňan, ktorému sme pri tejto príležitosti venovali upomienkový dar.  
  • V tomto období sme sa posedný krát rozlúčili i s našimi dlhoročnými členmi Jánom Chudým a Ľudovítom Minárikom. 
Na záver tejto hodnotiacej správy o činnosti chcem poďakovať všetkým členom DHZ, ktorí sa podieľali na úspešnom splnení úloh uplynulého obdobia a popriať im veľa zdravia a elánu do ďalšej obetavej a náročnej práce.
          
Spaček Peter, predseda DHZ