Obsah

Starostka obce Chocholná-Velčice

starostkaIng. Alena Bulková

Obec Chocholná-Velčice
Chocholná-Velčice 312, PSČ 913 04
obec@chocholna-velcice.sk

Mobil: 0905 212 947 

 

 Rodinný stav:  vydatá, 2 deti
 Bydlisko:  Chocholná-Velčice 388
 Vzdelanie:  Gymnázium Trenčín, VŠST Liberec - odbor ekonomika a manažment
 Doterajšie zamestnania:  1981 - 2008 - OZETA a.s. - vedúca učtárne, ekonómka,
 ekonomická  námestníčka,
   manažér obchodno - výrobných vzťahov
   2008 - 2010 - WORLDCOLOUR s.r.o. - riaditeľka spoločnosti
   2010 - 2014 - AB SELITA s.r.o. - konateľka spoločnosti
   2014 - starostka obce

 

Postavenie a kompetencie starostu určuje § 13, zákona NR SR č.369/1990 Z.z. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona

Starosta

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

 

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods.11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. Toto ustanovenie  sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.  Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.                                                                                                                                                                      Platové pomery starostu obce upravuje zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov  obcí a primátorov miest.Plat je súčinom priemernej  mesačnej mzdy  zamestnanca v národnom hospodárstve , vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 1,98- násobku zodpovedajúcom počtu obyvateľov obce, v zmysle  § 4 ods.1   zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 odst.1. Takto vypočítaný plat starostky obce Chocholná-Velčice, od 5.12.2014 činí  1632,00 €.