Obsah

Späť

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 15.01.2018

       Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ),

               ktoré sa uskutoční v priestoroch obecného úradu                           

                         v pondelok, 15. januára 2018,  od 19,00 hod

 

 

Program zasadnutia:

                                 

 1. Úvod, kontrola uznesení
 2. Žiadosť o odkúpenie pozemku, parc. č.CKN 2088/2  
 3. Žiadosť o zriadenie vecného bremena CKN - 901/3, 901/4, 211/69
 4. Žiadosť o zámenu pozemkov, parc, EKN - 205/10, 205/11, 205/12, 205/13,205/14,  za pozemok CKN č. 1978/1 o výmere cca 260 m2
 5. Návrh na zrušenie uznesenia č. 24/05-OZ
 6. Návrh VZN obce Chocholná-Velčice č. 2/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Chocholná-Velčice
 7. Návrh finančného rozpočtu obce Chocholná-Velčice na roky 2018-2020
 8. Návrh VZN obce Chocholná-Velčice č.3/2017, ktorým sa mení VZN č.3/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chocholná-Velčice
 9. Návrh VZN obce Chocholná-Velčice č. 4/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Chocholná-Velčice
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
 11. Správa hlavného kontrolora obce o výsledku kontroly za obdobie október - november 2017
 12. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady na r. 2018
 13. Aktuálne informácie starostky obce
 14. Rôzne, diskusia

  13.Záver

 

 

V Chocholnej-Velčiciach 10.1.2018                                                    Ing. Alena Bulková, starostka obce

Vyvesené: 12. 1. 2018

Dátum zvesenia: 16. 1. 2018

Zodpovedá: Správce Webu 2

Späť