Obsah

Späť

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 27.02.2018

       Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ),

               ktoré sa uskutoční v priestoroch obecného úradu                           

                         v utorok, 27. februára 2018,  od 19,00 hod

 

 

Program zasadnutia:

                                 

  1. Úvod, kontrola uznesení
  2. Žiadosť o kúpu parcely „CKN“ 1978/1 a parcely „CKN“ 1978/2
  3. Možnosť  navýšenia základného imania spoločnosti TVK, a.s., nepeňažným vkladom  majetku obce
  4. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017
  5. Obec - kúpa  budovy COOP Jednota Trenčín s.d. na pozemku p.č.“CKN“ 667/1 a parcely „CKN“ 667/4,  v k.ú. Chocholná-Velčice
  6. Obec - kúpa parciel „CKN“ 1885/8 a „CKN“1885/2 , v katastrálnom území Chocholná -Velčice
  7. Aktuálne informácie starostky obce
  8. Rôzne, diskusia
  9. Záver

 

 

V Chocholnej-Velčiciach 23.2.2018                                                    Ing. Alena Bulková, starostka obce

Vyvesené: 24. 2. 2018

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Zodpovedá: Správce Webu 2

Späť