Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Obecný úrad

 • povolenie rozkopávky miestnej komunikácie

V prípade potreby rozkopávky miestnej komunikácie alebo verejnej zelene (uskutočnenie výkopu napr. pre položenie kábla, vybudovanie prípojok vody a pod.) je v zmysle zákona o pozemných komunikáciách potrebné podať žiadosť o povolenie rozkopávky. 

Potrebné doklady:

Doba vybavenia: do 14 dní
Poplatky: bez poplatku

 

 • povolenie na výrub dreviny

Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub:

 1. Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2.
  Toto neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni, alebo na cintorínoch. V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene, alebo rastie na cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade.
 2. Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
  V tomto prípade platí ohlasovacia povinnosť! Ten kto výrub uskutočni, je povinný obci zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
 3. Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub:

 1. V každom prípade, ak sa drevina nachádza vo verejnej zeleni alebo na cintoríne.
 2. Na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2.
 3. Na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
 4. Na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne OcÚ, vždy pri podaní žiadosti.

Potrebné doklady:

 • žiadosť 
 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
 • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom

Vybavuje: Robert Hurtoň
Kontakt: 032/65 39 105
Doba vybavenia: do 60 dní
 

 • podanie petície

Podaná petícia musí mať písomnú formu a musí obsahovať tieto údaje:

a) fyzická osoba čitateľne uvedie k podpisu svoje meno, priezvisko a 
adresu trvalého pobytu
b) právnická osoba uvedie svoj názov a sídlo, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby oprávnenej konať v jej mene
c) ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi
d) na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby, ktorá je určená na styk s orgánom samosprávy
e) ak petíciu podporil väčší počet osôb, musia osoby podávajúce petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov a tieto musia priebežne číslovať
f) ak petíciu podáva petičný výbor, jeho členovia sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila 18 rokov, na ich zastupovanie v styku s orgánom samosprávy
g) ak nie je vytvorený petičný výbor, musí sa v petícii určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na styk s orgánom samosprávy
h) ak petíciu podáva petičný výbor, uvedú sa v nej údaje uvedené pod písm. d).
 

 • Vydanie voličského a hlasovacieho preukazu

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz
Vybavuje sa bez poplatku.

Inštitút vydávania voličských a hlasovacích preukazov sa využíva pri konaní volieb a referenda, aby mohli občania - voliči využiť svoje volebné právo.
Voličom, resp. oprávneným občanom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu (stály zoznam voličov na základe trvalého pobytu), vydá obec po vyhlásení volieb (referenda) na ich žiadosť voličský resp. hlasovací preukaz a zo zoznamu ich vyčiarkne. Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania volieb (referenda) prostredníctvom voličského (hlasovacieho) preukazu. 
Voličský, resp. hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v inom vol. okrsku . Zápis platí iba na čas vykonania volieb (referenda).

 

Prehľad o vydávaní voličských, resp. hlasovacích preukazov

Referendum - v zmysle § 10 zák.č. 564/1992 Zb. v znení neskorších predpisov sa vydáva hlasovací preukaz

Voľby do NR SR - v zmysle § 7 zák SNR č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov sa vydáva voličský preukaz

Voľby prezidenta - v zmysle § 5 zák.č. 46/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov sa vydáva voličský preukaz

Voľby do Európskeho parlamentu - v zmysle zák.č. 331/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov platia ustanovenia § 7 zák. SNR č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a vydáva sa voličský preukaz.
Inštitút vydávania voličského, resp. hlasovacieho preukazu neplatí pri voľbách do orgánov samosprávy (zák.č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) a pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov (zák.č. 303/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov).

 • osvedčenie (overenie) listiny
 • osvedčenie (overenie) podpisu
 • čestné vyhlásenie
 • predaj známok na vývoz popolnice
 • vydanie rybárskeho lístka
 • register trestov – žiadosť o výpis alebo odpis
 • evidencia psov
 • evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR), osvedčenie
 • evidencia a výmena smetných nádob
 • evidencia stavieb – listiny o pridelení súpisného čísla
 • vyhlásenie v miestnom rozhlase

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
1
8
1
9 10 11 12 13
1
14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4