Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Dane a poplatky

 • sadzobník správnych poplatkov (výňatok)

 • Za osvedčenie podpisu, za každý podpis. – 1,50
 • Za osvedčenie 1 strany fotokópie listiny v slovenskom jazyku, za každú stranu (nie list). – 1,50
 • Za osvedčenie jednej stany fotokópie listiny v českom jazyku, za každú stranu (nie list). – 3,00
 • Za vyhotovenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, za každý jeden list. – 5,00
 • Za vybavenie odpisu a výpisu z registra trestov. – 1,50
 • Za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky. – 16,50
 • Za uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky. – 16,50
 • Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby. – 16,50
 • Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti. – 66,00
 • Za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami. – 33,00
 • Za uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom. – 66,00
 • Za uzavretie manželstva medzi cudzincami. – 165,50
 • Za uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt. – 199,00
 • Za zmenu hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska. – 3,00
 • Za zmenu priezviska maloletých detí. – 33,00
 • Za zmenu mena alebo priezviska v ostatných prípadoch – 100,00
 • Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík. – 1,50
 • Vyššie overenie verejných listín (APOSTILLE) na použitie v zahraničí. – 10,00
 • Za osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a každý podpis. – 5,00
 • Za legalizáciu verejných listín na použitie v zahraničí. – 10,00
 • Za vydanie Osvedčenia o štátnom občianstve SR. – 10,00

PÔDOHOSPODÁRSTVO

 • Vydanie rybárskeho lístka – týždenný – 1,50
 • Vydanie rybárskeho lístka – mesačný – 3,00
 • Vydanie rybárskeho lístka – ročný – 7,00
 • Vydanie rybárskeho lístka – trojročný – 17,00

STAVEBNÁ SPRÁVA
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre fyzickú osobu – 6,50
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre právnickú osobu – 100,00
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby – 20,00
Položka 60 Žiadosť o stavebné povolenie
a) stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru – 33,00; 20,00
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru – 750,00; 250,00
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty,rekreačné domy a záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru – 23,00; 20,00
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu 1. rodinný dom 2. bytový dom 3. stavba na individuálnu rekreáciu – 100,00; 750,00; 100,00
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 30,00
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami – 30,00
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením – 20,00
g) na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých začatých 100 m – 10,00
h) ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu – 50,00
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru – 1000,00 300,00
j) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie – 50,00

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu – 100,00
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu – 30,00
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení – 10,00
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia – 80,00
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby – 10,00
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe – 30,00

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62 a)
Žiadosť o povolenie 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené – pre fyzickú osobu – právnicku osobu 3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha – do 15 m2 vrátane – od 15 m2 do 40 m2 vrátane – nad 40 m2 4. terénnych úprav – 30,00; 16,50; 200,00; 60,00; 200,00; 430,00; 16,50
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti – 100,00
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia – 20,00

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
a) stavby na bývanie 1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane – pre fyzickú osobu – pre právnickú osobu – a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú a právnickú osobu 2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane – a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru – 16,50; 50,00; 10,00; 400,00; 100,00
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty), 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane 2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane 3. ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane – 23,00; 33,00; 66,00
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu , 1. rodinný dom 2. bytový dom 3. stavba na individuálnu rekreáciu – 50,00; 400,00; 50,00
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 15,00
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami – 15,00
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) – 15,00
g) na líniové stavby za každých začatých 100 m – 10,00
h) ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd) pre právnickú osobu – 30,00
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane – a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru – 500,00; 150,00

FINANČNÁ SPRÁVA
Položka 140 písm a) bod 3. Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier – výherné prístroje, za každý výherný prístroj – 1500,00
Položka 142 písm a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie – 6,50
Položka 142 písm b)Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka – 1,50

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Položka 160 1. Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; výrub stromov) fyzická osoba – 10,00
2. Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; výrub stromov). Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou – 100,00

 

 • poplatok za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.

Sadzba dane je 4,20 € za jedného psa a kalendárny rok.

Daň za psa vyrubí obec každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného roka na celé zdaňovacie obdobie.

Tlačivo na odhlásenie psa odhlásenie psa z evidencie

 

 • poplatok za prenájom kultúrneho domu,

Prísalie KD

 

 

letné obdobie

zimné obdobie

 

 

cena v €

cena v €

1.

reklamné, predajné akcie, (prenajímateľmi sú súkromní podnikatelia, firmy, právnické osoby)

2,70 €/1 hod.

.

3,40 €/1 hod.

 

2.

kary, oslava životného jubilea, (prenajímateľmi sú občania, fyzické osoby)

1,70 €/1 hod.

 

2,40 €/1 hod.

 

 

Sála KD

 

 

letné obdobie

zimné obdobie

 

 

cena v €

cena v € /

1.

reklamné, predajné akcie, (prenajímateľmi sú súkromní podnikatelia, firmy, právnické osoby)

6,70 €/1 hod.

 

11,70 €/1 hod.

 

2.

kary, oslava životného jubilea, (prenajímateľmi sú občania, fyzické osoby)

4,00 €/1 hod.

 

6,70 €/1 hod.

 

3.

tanečné zábavy

83,00 €/akcia

 

100,00 €/akcia

 

 

 • daň z nehnuteľností

Daňové priznanie (ďalej len „priznanie"), sa podáva v zmysle zákona č. 582/2004 Z.Z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daňovník je povinný podať príslušnému správcovi dane priznanie do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností (napr. kúpa a predaj nehnuteľnosti a pod.).

Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností.

Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane.

Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.

Upravené sadzby dane z nehnuteľností nájdete v aktuálnom VZN Obce Chocholná-Velčice. Tlačivo na daň z nehnuteľností získate na obecnom úrade alebo elektronicky na webovej stránke Ministerstva financií SR.

Vybavuje: Mgr Martina Škriečková, referentka OcÚ
Kontakt: 032/65 39 101
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29
1
30