Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Komisie OZ

Komisie zriadilo obecné zastupiteľstvo ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisia finančná

 • dávať stanoviská k schvaľovaniu rozpočtu obce
 • sledovať plnenie rozpočtu a odporúčať potrebné rozpočtové opatrenia
 • predkladať stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce
 • dávať stanovisko k rozhodovaniu o majetku obce, pritom dbať na jeho plné účelové využitie
 • predkladať podnety v individuálnych prípadoch o výške daní a poplatkov, alebo ich úľave, prípadne i od ich oslobodenia
 • vyjadriť sa k návrhom o združení prostriedkov s inými obcami, právnickými alebo fyzickými osobami
 • vyjadrovať sa k prevodom a presunom majetku obce a k jeho odpredaju, vyjadrovať sa k žiadostiam na umiestnenie prevádzok súkromných podnikateľov a spoločností
 • zúčastňovať sa inventarizácie majetku obce
 • zaujať  stanovisko ku podanému podnetu poslanca alebo občana obce priamo komisii

 

Športová komisia    

 • predkladať podnety a návrhy k novým podujatiam, akciám, ktoré obohatia spoločensko-kultúrny život obce, prípadne prispejú k uchovaniu kultúrneho dedičstva obce
 • predkladať podnety na využívanie činností organizácií venujúcich sa deťom a mládeži a tým skvalitniť proces voľno časových aktivít detí a mládeže /centrum voľného času /, spoločne pripravovať plány na využitie týchto zariadení počas prázdnin
 • iniciovať vytvorenie obecného- kultúrneho a športového kalendára na celý rok (obec, region)
 • zaujať stanovisko ku podanému podnetu poslanca alebo občana obce, priamo komisii
 • spolupracovať s vedením ZŠ a MŠ , predkladať ich požiadavky na využívanie ich voľno časových aktivít

 

 Kultúrna komisia                   

 • sledovať súčasný stav záujmových združení a ich prínos pre spoločensko-kultúrny život obce a na jeho základe odporúčať účelovo viazané  finančné prostriedky na záujmové združenia
 • predkladať podnety a návrhy k novým podujatiam, akciám, ktoré obohatia spoločensko-kultúrny život obce, prípadne prispejú k uchovaniu kultúrneho dedičstva obce
 • predkladať podnety na využívanie činností organizácií venujúcich sa deťom a mládeži a tým skvalitniť proces voľno časových aktivít detí a mládeže /centrum voľného času /, spoločne pripravovať plány na využitie týchto zariadení počas prázdnin
 • iniciovať vytvorenie obecného- kultúrneho a športového kalendára na celý rok (obec, region)
 • zaujať stanovisko ku podanému podnetu poslanca alebo občana obce, priamo komisii
 • zaujímať stanovisko k činnosti obecnej knižnice
 • spolupracovať s vedením ZŠ a MŠ , predkladať ich požiadavky na využívanie ich voľno časových aktivít

 

Sociálna komisia 

 • pripravovať stanoviská k materiálom predkladaným do orgánov obce, v záležitostiach sociálnych vecí
 • predkladať stanoviská k finančnej a vecnej výpomoci  pre rodiny s deťmi, dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom
 • zaoberať sa problematikou zdravotníctva, podávať návrhy na skvalitnenie  zdravotníckych služieb pre občanov
 • organizovať   návštevy starých ľudí a podávať  návrhy na riešenie ich problémov
 • kontrolovať stav vybavovania pripomienok a požiadaviek, priamo sa vyjadrovať k predloženým záležitostiam
 • zaujímať stanovisko k stravovaniu dôchodcov
 • 1x ročne organizovať  návštevy našich spoluobčanov umiestnených v domovoch dôchodcov alebo v iných zariadeniach
 • zaujať stanovisko ku podanému podnetu poslanca alebo občana obce, priamo komisii

 

Komisia výstavby a územného plánovania 

Zriadená komisia sa zaoberá činnosťou v oblasti

 • výstavby a územného plánu
 • životného prostredia
 • poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
 • dopravy

1) Oblasť' výstavby a územného plánu

 • komisia dohliada na dodržiavanie stavebného zákona, vyhlášok, platných právnych predpisov, nariadení a smerníc v oblasti výstavby a územného plánu (bez stavebného úradu)
 • dohliada na realizáciu ÚP obce, oboznamuje sa so všetkými jeho zmenami
 • spolupracuje pri tvorbe koncepcií rozvoja obce v oblasti výstavby
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti výstavby a územného plánu
 • vyjadruje sa ku všetkým návrhom VZN obce v oblasti výstavby a územného plánu

2) Oblasť' životného prostredia

 • komisia dohliada na dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia, zákonov, vyhlášok, platných právnych predpisov, nariadení a smerníc v oblasti životného prostredia
 • vyjadruje sa ku všetkým návrhom VZN obce v oblasti ŽP

3) Oblasť poľnohospodárstva

 • komisia dohliada na dodržiavanie zásad ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • podieľa sa na spracovaní návrhov pri odstraňovaní následkov po vzniku mimoriadnej situácie

4) Oblasť lesného a vodného hospodárstva

 • komisia dohliada na dodržiavanie zásad ochrany lesného a vodného hospodárstva a na dodržiavanie zákonov, vyhlášok, platných právnych predpisov, nariadení a smerníc v oblasti lesného a vodného hospodárstva
 • podieľa sa na spracovaní návrhov pri odstraňovaní následkov po vzniku mimoriadnej situácie (znečistenie pitných vôd, mimoriadne zhoršenie kvality povrchových a podzemných vôd, úhyn rýb, záplavy a pod.)

 5) Oblasť' dopravy

 • posudzuje návrhy fyzických a právnických osôb k dopravnému značeniu a dopravnej situácii v meste
 • kontroluje závady v zjazdnosti alebo opotrebovanosti miestnych komunikácií, dáva návrhy na odstránenie závad a uvedenie komunikácie do pôvodného stavu
 • vyjadruje sa k VZN, týkajúcich sa dopravy
 • posudzuje návrhy na zriadenie cyklotrás resp. dáva podnet na ich zriadenie

 

Komisia verejného poriadku 

 • vyjadrovať sa k predloženým sťažnostiam, týkajúcich sa narúšania občianskeho a manželského spolunažívania, susedských vzťahov, poškodzovanie majetku a porušovania VZN obce
 • zaujať stanovisko ku podanému podnetu poslanca alebo občana obce, priamo komisii

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu 

 • preberá a uschováva písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
 • je oprávnená požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie v prípade pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti oznámenia
 • je oprávnená dať podnet na začatie konania podľa osobitého predpisu v prípade nedostatočného vysvetlenia k oznámeniu
 • musí dostať oznámenie o výsledku konania orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa osobitého predpisu
 • je povinná poskytnúť informácie o prijatých písomných oznámeniach , spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. To sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti , rešpektujúc  ďalšie limity ustanovené  ústavným zákonom.
 • prešetruje sťažnosti na poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra
 • zaujíma stanovisko k podanému podnetu poslanca alebo občana obce priamo komisii

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 1