Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Miestny odbor Matice Slovenskej

Správa o činnosti MO MS v Chocholnej-Velčiciach v roku 2019

Poslanie: Zachovať a rozvíjať slovenskú kultúru, tradície a národné uvedomenie pre budúce generácie

V roku 2019 pokračoval Miestny odbor MS v intenciách svojho poslania a v už zaužívanej tradícii podujatí a spolupráce s inými organizáciami, najmä s OcÚ v Chocholnej-Velčiciach. Sem možno zaradiť najmä dlhoročnú spoluprácu so ženským speváckym súborom Studienka, kde predseda MO robí harmonikový doprovod, ako aj akcie poriadané so základnou školou v obci. Tradíciou sa už stali aj výlety ku krížu sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti viacerých významých výročí v našej vlasti.

Novinkou v činnosti MO je oživenie priečinku MO MS na internetovej stránke obce www.chocholna-velcice.sk, najmä pre účely lepšej informovanosti členov Matice a aj ostatných obyvateľov obce. Tiež aj ako jednu z možností na vzbudenie záujmu o činnosť MS u mládeže, čo je dosť problém, lebo ZŠ v obci má len prvé štyri ročníky.

Prehľad akcií poriadaných v r. 2019:

 1. Stretnutie matičiarov, turistov a občanov pri kríži Cyrila a Metoda spojená s oslavou štátnosti SR. Soluúčasť pri organizovaní stretnutia s OcU, vystúpenie spevokolu Studienka – 6. 1.
 2. Vystúpenie spevokolu na zimnom festivale ľudových spevokolov z obcí na juh od Trenčína, 7. ročník. Tento festival poriada združenie Stodola z Trenčína a organizačne putuje každým rokom do inej obce – 21. 1.
 3. Spolúčasť na organizovaní obecnej zábavy pri ukončení fašiangov, vrátane hudobno-slovného pásma pri pochovávaní basy – 5. 3.
 4. Účasť členov MO na pietnej spomienke na popravených občanov počas druhej svetovej  vojny na vrchu Brezina v Trenčíne. Každoročne poriada Zväz protifašistických bojovnikov spolu so Zväzom vyslúžilých vojakov – 10. 4.
 5. Výlet so žiakmi a učiteľkami ZŠ k Váhu - zber vŕbových prútkov následne spoločné pletenie korbáčov – 15.-16. 4.
 6. Spoluúčasť na kultúr. programe pri príležitosti stavania mája v obci – 30. 4.
 7. Poriadanie zájazdu na spomienkovú slávnosť na Bradlo pri príležitosti 100-ročnice tragickej smrti M.R. Štefánika, spolu s OcU. Predtým sme zabepečili návštevu múzea M.R.Š. s odborným výkladom riaditeľa múzea. Zájazdu sa zúčastnilo 34 obyvateľov obce a bol nimi hodnotený veľmi pozitívne – 4. 5.
 8. Podpora hudobného programu v akcii Pieseň Lídie Fajtovej v Trenčíne. Je to súťaž mladých talentov speváčok a spevákov ľudových piesní – 7. 5.
 9. Už tradičný výstup priateľov Matice, turistov a občanov obcí ležiacich pod vrchom Machnáč v Bielych Karpatoch, pri kríži sv. Cyrila a Metoda. V tomto roku za  podpory a účastí starostov z Chocholnej-Velčíc a Drietomy. Pozdravy starostov a hudobno-zábavný program – 5. 7.
 10. Výlet záujemcov na letecký deň na Sliači, ktorý poriadal obecný úrad za spolupráce členov MO MS – 3. 8.
 11. Účasť predsedu MO na otvorení školského roka v základnej škole – 2. 9.
 12. Spoluúčasť na poriadaní pretekov furmanských záprahov s viacerými spoločenskými organizáciami v obci – 28. 9.
 13. Pri príležitosti snemu MS 12.10.2019 v Lipt. Mikuláši, sme zakúpili 9 kníh z ponuky Vydavateľstva MS, najmä z histórie Slovákov a Slovenska. Knihy sú k dispozícii k zapožičaniu členom MS ako aj iným záujemcom – 10/2019
 14. Účasť a podpora programu na oslavách 100. výročia založenia Miestneho odboru MS v Trenčíne – 23.11.
 15. Oživenie a obnovenie informačnej činnosti MO na internetovej stránke obce. Informácie pre členov Matice aj pre občanov o aktuálnych akciách miestneho odboru MS – 12/2019
 16. Výzva občanom Chocholnej-Velčíc po začiatku vykurovacej sezóny s názvom „Chráňme si svoje životné prostredie“, ktorá bola a je zverejnená na www stránke obce, ako aj vo vývesných skrinkách – 12/2019

Pozn. 1.  Začiatkom roka 2019 sme získali dvoch darcov 2% z dane, cez Inštitút vzdelávania MS, ca 105 Eur. Tieto sme však nemohli využiť na našu činnosť v r. 2019  pre komplikované a časovo náročné vybavovanie (lepšie povedané pre nezmyselnú byrokraciu), väčšinou spotrebného kancelárskeho materiálu a dopravu.

V Chocholnej-Velčiciach, 10. marca 2020

 

                                                                                        Jaroslav Surovský, predseda MO

                                                                                        Miroslav Grečný, tajomník


Plán činnosti MO MS v Chocholnej-Velčiciach v r. 2020

MO MS si kladie za cieľ:

–  zachovanie, resp. budovanie vlastenectva, pocitu národnej hrdosti a príslušnosti k Slovenskej republike;

–  zachovanie pôvodnej kultúry a ľudových zvykov a odovzdanie tohto bohatstva našim potomkom;

–  organizovať spoločenské kultúrne podujatia zamerané najmä na ľudové umenie  (spev, hudba, tanec, ľudové remeslá a pod.);

–  starať sa o ochranu pamätných miest a objektov národnej kultúry;

–  pomáhať zbierať, ochraňovať, šíriť a popularizovať hodnoty tradičnej ľudovej kultúry;

–  aktívne rozvíjať osvetovú činnosť a  morálne aj hmotne podporovať jednotlivcov  i kolektívy z regiónu v uvedených oblastiach;

– spolupracovať s obecným úradom v Chocholnej-Velčiciach a s inými spoločenskými organizácii v obci a s kresťanskými cirkvami pri spomienkových a kultúrnych podujatiach s obojstranným záujmom.


Plán práce na rok 2020

Pripraviť členskú schôdzu MO MS s nasledovným programom

 1. Správa o činnosti MO v r. 2019 s diskusiou
 2. Plán činnosti s novými návrhmi na rozšírenie činnosti aj členskej základne
 3. Diskusia

2.1 Plán akcií:

Účasť na projekte MŠK na podporu folkloristiky v spolupráci s OÚ a spevokolom Studienka

 • zájazd na Bradlo v spolupráci OÚ, pripomenutie 140-te výročie narodenia MRŠ
 • spísať históriu budovania dvojkríža
 • štandardné akcie: škola, pripomenutie historických udalostí,...

2.2  Zintenzívniť nábor nových členov; v minulom roku sa podarilo získať dvoch nových členov, no z mladšej generácie nikoho.

3.  Diskusia k plánu činnosti a k aktuálnym témam

 

Chocholná-Velčice 20.3.2020


P O Z V Á N K A

na  verejnú schôdzu MO Matice slovenskej Chocholná-Velčice, občanov a priaznivcov Matice slovenskej v nedeľu 16. 2. 2020 o 15:30 hod.

v Dome kultúry v Chocholnej-Velčiciach

s príhovorom Mgr. Mateja Mindára*) a s diskusiou - pre všetkých, ktorí majú záujem o veci národné a verejné.

Bez propagácie akejkoľvek politickej strany či hnutia.

 

Program stretnutia

 • Úvod
 • O činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej
 • Príhovor tajomníka MO na tému  „Zlomové body v našej histórii“
 • Príspevok M. Mindára na tému  „Parlamentné voľby z pohľa-du kresťanských a národných hodnôt“
 • Diskusia
 • Výstavka kníh a tlače z vydavateľstva Matice slovenskej
 • Záver, občerstvenie (aj so spevom)

*)    Mgr. Matej Mindár je redaktorom Slovenských národných novín a interným dokto-random Celouniverzitného pracoviska Katedry politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.

Srdečne Vás všetkých pozývame !

 

za výbor Miestneho odboru MS: 
Jaroslav Surovský, predseda
Miroslav Grečný, tajomník


MO Matice Slovenskej Chocholná-Velčice upozorňuje občanov na situáciu znečistenia ovzdušia...

Vážení občania,

situácia so znečistením ovzduším sa u nás už minulú zimu výrazne zhoršila a túto zimu to nie je o nič lepšie. Žiaľ, je tomu tak aj v našom okolí, aj  v Trenčíne a asi aj na väčšine územia Slovenska, ako tomu nasvedčujú meteorologické merania a hodnotenie kvality ovzdušia u nás aj v rámci EÚ, kde sa umiestňujeme na koncových miestach. Hlavnou príčinou tohto stavu nie sú autá ani lietadlá, ale hlavne prachové a dymové mikročastice z lokálneho vykurovania rodinných domov drevom, resp. uhlím.

Zdravotné problémy

Čo spôsobujú tieto mikročastice? Dráždia a usadzujú sa v našich dýchacích orgánoch, dostávajú a usadzujú sa v pľúcach, ale nielen to. Cez tzv. alveoly, čo sú miniatúrne komôrky, cez ktoré sa dostáva kyslík do krvi a do ciev, vstupujú do krvného riečišťa aj spomínané mikročastice, ktoré môžu - a aj spôsobujú – závažné zdravotné problémy. Najviac ohrozenou skupinou sú deti a starší občania ako aj ľudia s respiračnými a kardiovaskulárnymi problémami. Pevné častice obsiahnuté v dyme postupne chladnú a padajú k zemi a, aj keď ich roznáša vietor, najviac ich padne v blízkom okolí. Ich vdychovanie spôsobuje kašeľ, chripot až po stratu hlasu; najťažšie to majú astmatici.  Väčšine ľudí najviac prekáža aj všadeprítomný zápach, ktorý niektorí vnímajú viac, iní menej či vôbec. To však samozrejme neznamená, že im to nepoškodzuje zdravie. Štatistiky zo Slovenska hovoria, že ročne u nás zomiera na problémy vyplývajúce zo znečisteného ovzdušia viac ako 5 000 ľudí.

Čo môžeme urobiť

Najčistejšie vykurovanie domov, ako aj ohrev vody je v kotloch na plyn. Máme to šťastie, že ešte za socializmu bola obec plynofikovaná takmer na 100 %. Väčšina domácností tak aj kúri. Niekoľko desiatok domov však používa kotol na drevo, a to z dôvodu, že má svoje drevo alebo to je lacnejšie ako plyn, resp. nemá dosť peňazí na kúpu a inštaláciu kotla na plyn. Podľa údajov Ministerstva životného prostredia (MŽP) je na Slovensku odhadom 120 000 domácností, ktoré využívajú vykurovacie zariadenia na drevo staršie ako 30 rokov. Pritom len každá druhá domácnosť používa riadne vysušené drevo. „Dokonca až 10 % domácností drevo vôbec nesuší a spaľuje ho mokré, čo predstavuje veľkú záťaž pre ovzdušie“. Sú aj prípady, že sa spaľujú, aj drevotrieskové dosky a rôzne dyhované, lepené či lakované materiály a iný odpad, čo je zakázané a môže byť postihnuté pokutou.

Keď už niekto kúri drevom, mal by si byť vedomý, že tvrdé drevo treba nechať schnúť minimálne dva roky a pri horení zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu, aby horelo jasným plameňom. Prílišné „privieranie dvierok“ spôsobuje nedokonalé spaľovanie a vytváranie čierneho dymu a tvorbu nielen kysličníka uhličitého (CO2 ), ale aj kysličníka uhoľnatého (CO), ktorý je jedovatý. Na druhej strane sa dá uviesť, že aj drevo sa dá optimálne spaľovať v moderných kotloch na už vysušené drevené pelety, peletky či brikety, aj s automatickým podávaním paliva a s automatickou reguláciou, no investičné náklady na tento druh vykurovania sú oveľa vyššie, ako kúpa moderného kotla na plyn a vyplatia sa snáď pre väčšie budovy  alebo firmy. Úletu popolčeka, t.j. pevných mikročastíc v dyme z komína sa však bežnými prostriedkami nedá zabrániť.

Aj preto MŽP SR vyhlásilo výzvu za 30 miliónov eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia na výmenu starých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach za ekologickejšie. So spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu ide o sumu 35 miliónov eur. Kotlová dotácia na jednu domácnosť by mala byť poskytnutá až v hodnote 3000 eur a budúci rok mala pokryť výmenu približne 10 000 zastaraných vykurovacích zariadení. Podrobnejšie informácie možno nájsť na stránke ministerstva ŽP.

Vyzývame našich obyvateľov, ktorí kúria drevom, aby urobili všetky im dostupné opatrenia na zníženie emisií z komínov. Chránite si tým svoje zdravie a zdravie svojich detí aj všetkých občanov obce.

Miestny odbor Matice Slovenskej v Chocholnej-Velčiciach,  január 2020

Miestny odbor Matice Slovenskej ponúka knihy

Miestny odbor Matice Slovenskej odporúča knihu resp. knihy, ktoré môžu naši občania venovať aj ako darček k Vianociam. Vydavateľstvo Matice slovenskej  ponúka  veľký výber kvalitnej literatúry, t.č. za výpredajné, skutočne minimálne ceny. 

Všetky knihy, ktoré ponúka Vydavateľstvo MS možno objednať na  www.vydavatel.sk  spôsobom, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Keďže sú ich tam stovky - ak vám môžeme poradiť - ponúkame aj zúžený výber, z kníh, ktoré sme pri príležitosti snemu Matice v októbri t.r. zakúpili pre miestny odbor MS. Určite sa vyplatí aspoň niektoré z nich mať aj doma, príp. si ich môžete zapožičať.

Odporúčame:

 1. Dúchanie do pahrieb,  od Vladimíra Mináča, 300 strán, 3,- Eurá

Kniha obsahuje (1) Dúchanie do pahrieb - 10 esejí zo štúrovského obdobia;  a  (2) Návraty k prevratu – 9 esejí od r. 1968 do r. 1993, teda od Dubčeka po Mečiara.

 1. Maďarské sebaklamy.   Napísal  Jerguš Ferko.   200 strán, 1,- Euro

Vynikajúca historicko-psychologická štúdia o maďarskej násilnej expanzii v strednej Európe, o prepisovaní histórie, pomaďarčovaní anektovaných pôvodných slovanských národov...

 1. Kelti.  Veľká kniha o Keltoch na území sverozápadného Slovenska, kolektív autorov.  4,90 Eur.
 2. Život Konštantína a Metoda.  Panónske legendy.  54 strán,  1,5 Eura

Obsahuje preklad pôvodných legiend o pôsobení Konštantína a Metoda na našom území, od  historika Milana S. Ďuricu.

 1. Veľký spevník slovenských ľudových piesní,   5,20 Eur

Spevník obsahuje 140 našich najznámejších ľudových  piesní v notovom zázname dvojhlasne s vyznačenými akordami. 

 1. Život a dielo našich exilových pracovníkov, od P. Maruniaka a G. Grácovej. 

344 strán,   2,50 Eur. Kniha Obsahuje spomienky a svedectvá význačných Slovákov povojnového exilu, ako Dr.J.Kirschbauma, Dr. K. Murína, J, Diešku a iných.

 1. Historický zborník;  vedecký časopis MS, č.1/2019.        3,90 Eur

Časopis vychádza 2x  ročne, uvedené sú aktuálne štúdie, dokumenty a polemiky zo slovenskej histórie.

K dispozícii sú aj ďalšie knjhy, viac informácií na tel. 032/6484 543.


Činnosť MO MS v Chocholnej-Velčiciach v r. 2019

Poslanie:  Zachovať a rozvíjať slovenskú kultúru, tradície a národné uvedomenie pre budúce generácie

MO MS si kladie za cieľ:

–  zachovanie, resp. budovanie vlastenectva, pocitu národnej hrdosti a príslušnosti k Slovenskej republike;

–  zachovanie pôvodnej kultúry a ľudových zvykov a odovzdanie tohto bohatstva našim potomkom;

–  organizovať spoločenské kultúrne podujatia zamerané najmä na ľudové umenie  (spev, hudba, tanec, ľudové remeslá a pod.);

–  starať sa o ochranu pamätných miest a objektov národnej kultúry;

–  pomáhať zbierať, ochraňovať, šíriť a popularizovať hodnoty tradičnej ľudovej kultúry;

–  aktívne rozvíjať osvetovú činnosť a  morálne a hmotne podporovať jednotlivcov i kolektívy z regiónu v uvedených oblastiach;

– spolupracovať s obecným úradom v Chocholnej-Velčiciach a s inými spoločenskými organizácii v obci a s kresťanskými cirkvami pri spomienkových a kultúrnych podujatiach s obojstranným záujmom.


Plán práce na rok 2019

Pripraviť členskú schôdzu MO MS s nasledovným programom

 1. Správa o činnosti MO v r. 2018 s diskusiou
 2. Plán činnosti s novými návrhmi na rozšírenie činnosti aj členskej základne
 3. Diskusia k aktuálnym témam

 

2.1 Pripraviť akcie: 

 • Účasť na projekte MŠK na podporu folkloristiky v spolupráci s OÚ
 • zájazd na Bradlo v spolupráci OÚ, resp.aj s inými organizáciami
 • spísať históriu budovania dvojkríža
 • pripomenutie výročia „Malej vojny“ v r. 1939
 • štandardné akcie: škola, pripomenutie historických udalostí,...

 

2.2  Urobiť nábor nových členov, zamerať sa najmä na strednú a mladú generáciu, skontaktovať sa s „Mladou maticou.“

    Zodp.: výbor, členovia                                           Termín: priebežne

 

2.3  Získať vhodných a ochotných darcov 2% daní platiteľov daní z FO i podnikateľov, ktorí budú ochotní venovať ich MO a vyplniť potrebné tlačivo podľa daných inštrukcií.

    Zodp.: výbor, členovia                                                                  Termín: 25.4.2019

 

3.  Diskusia k aktuálnym témam:

3.1   Rok 2019 – rok M.R.Štefánika a P.O.Hviezdoslava

 1. 2  Prezidentské voľby

                                                                                       Jaroslav Surovský, predseda MO

                                                                                       Ing. Miroslav Grečný, tajomník   

Chocholná-Velčice 24.3.2019


Jonáš Záborský (1812-1876)

Slováci

Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí?

Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí!

Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie,

a ku stolu chodia vtedy, keď je poobede.

Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu, 

a  keď raz majú ruky voľné, sami si ich zaviažu.

Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady?

Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!

 

 

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 1