Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Starosta

starosta obce Ing. Ľubomír ŠkriečkaIng. Ľubomír Škriečka

adresa: Chocholná 312, 913 04 Chocholná-Velčice
e-mail: obec@chocholna-velcice.sk
tel.: 032/6539 100, 032/6539 101
mobil: 0905 212 947 


Rodinný stav: rozvedený, 3 deti
Bydlisko: Chocholná 238, 913 04 Chocholná-Velčice
Vzdelanie:   Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín
                      Vysoká škola ekonomická v Bratislave
Doterajšie zamestnania:   OZETA a.s. - výpočtové stredisko
                                               programátor v súkromnej firme
                                               1993-2014 -starosta obce
                                               od 2018 - starosta obce

Postavenie a kompetencie starostu určuje § 13, zákona NR SR č.369/1990 Z.z. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona

Starosta

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods.11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. Toto ustanovenie  sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.  Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Plat starostu je vyčíslený ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok (na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky) a 2,2-násobku (násobok je stanovený podľa počtu obyvateľov obce Chocholná-Velčice, zisteného na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka). Takto vypočítaný plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor a aktuálne činí 2869 (dvetisíc deväťdesiatdeväť) euro. Tento vypočítaný plat je najnižší možný ako stanovuje zákon.               

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29
1
30