Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Zberný dvor

Zberný dvor Chocholná-Velčice

Prevádzkové hodiny:

 • každú stredu od 15:00 - 19:00 hod. ( do 17:00 hod. v zimnom čase)
 • každú sobotu od 10:00 - 18:00 hod. ( do 17:00 hod. v zimnom čase)

 

Na Zberný dvor Chocholná-Velčice, nachádzajúci sa pri cintoríne v Malej Chocholnej môžu uložiť rôzne druhy odpadov z domácností občania s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom, alebo osoby ktoré sú na území obce oprávnené užívať alebo užívajú byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha. 

 

V zbernom dvore nie je možné uložiť odpad z podnikateľskej činnosti právnickej osoby, alebo fyzickej osoby - podnikateľa.

 

Bezplatne je možné v zbernom dvore odovzdať nasledovné druhy komunálnych odpadov:

 • sklo - akýchkoľvek rozmerov,
 • kovy - železo, hliník, farebné kovy,
 • papier - vo vreciach alebo pevne zviazaný,
 • viacvrstvové kompinované materiály na báze lepenky (VKM) - vo vreciach,
 • handry - vo vreciach,
 • staré topánky - jednotlivo, alebo vo vreciach,
 • kuchynské jedlé tuky a olej - v PVC flašiach pevne uzatvorených,
 • objemný odpad - nábytok, matrace, koberce...,
 • detské plienky,
 • zmesový komunálny odpad (bez separovateľných zložiek),
 • elektroodpad - televízory, počítače, monitory, chladničky, mrazničky... .

Za poplatok 0,0382 € za 1 kg je možné uložiť drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín - z drobných stavieb a stavebných úprav.

 

Na zberný dvor je možné uložiť len odpad, ktorý vznikol na území obce Chocholná-Velčice. Pracovník zberného dvora je oprávnený požiadať osobu, ktorá odovzdáva odpad, aby preukázala svoju totožnosť. Všetky uvedené druhy odpadov musia byť vytriedené, teda zbavené ostatných druhov odpadov a nečistôt.

 

Pri odovzdávaní drobného stavebného odpadu sa musí odovzdávajúci preukázať povolením stavebného úradu na práce, z ktorých odpad pochádza, ak o to pracovník zberného dvora požiada.

 

Sklo je možné uložiť do určeného kontajnera, tiež drobný stavebná odpad a objemný odpad. Stavebný odpad drobnej zrnitosti, bez nežiadúcich prímesí (kovy, sklo, azbest, asfalt... ) je ukladaný do zvláštneho samostatného kontajnera.  

 

Domácnosti s malými deťmi, ktoré používajú jednorázové detské plienky (pampersky), môžu využiť možnosť ukladať použité plienky do zvláštneho kontajnera, určeného práve na detské plienky. Možno priniesť zmesový komunálny odpad, z ktorého však musia byť vytriedené tie druhy odpadov, ktoré u nás bežne triedime: plasty, sklo, papier, kovy...

 

Bazár 

V každodennom živote nás obklopuje množstvo vecí, ktoré sme si obstarali pre uspokojovanie svojich potrieb. Tak ako život plynie a naše potreby sa menia, niektoré veci sa pre nás stávajú zbytočné. Napriek tomu, že sú plne funkčné a niekedy takmer neopotrebované, my ich už nepotrebujeme a stávajú sa pre nás odpadom.¨
Možno však niekto iný z vášho okolia práve takú vec potrebuje a chýba mu. Skúste sa pozrieť vo svojich domácnostich po takých veciach a ponúknite ich prostredníctvom nášho zberného dvora ostatným spoluobčanom.

 

Prosíme občanov, aby odpad do zberného dvora dovážali VÝHRADNE počas prevádzkových hodín a nenechávali ich pred zberným dvorom. Uloženie odpadu pred zberným dvorom je podľa zákona č.79/2015 Z.z. § 115 odst. 1 písm.a) považované za priestupok. Podľa § 115 odst. 2 písm.a) sa takéto konanie trestá pokutou do výšky 1500 €. Veríme, že je našou spoločnou snahou udržať priestor parkoviska pri zbernom dvore čistý a bez odpadov.

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.