Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Chemický terorizmus a bioterorizmus

Ochrana obyvateľstva pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu

1. Možné ohrozenie obyvateľstva

Chemické ohrozenie

- môže byť uskutočnené rozptýlením toxických chemických látok do životného prostredia
v kvapalnom, plynnom, práškovom stave alebo použitím aerosólov, najmä v priestoroch vysokej koncentrácie obyvateľstva (dopravné uzly, obytné štvrte, futbalové štadióny, amfiteátre, nákupné strediská), alebo v objektoch a zariadeniach na hromadné zásobovanie (vodojemy, vodné zdroje, obilné silá, veľkosklady potravín, krmív a pod.)

Vplyv toxických chemických látok na živé organizmy spôsobuje ich poškodenie alebo smrť. U ľudí dochádza najmä k vyradeniu či poškodeniu centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov alebo zažívacieho traktu. Pľuzgierotvorné látky spôsobujú bolestivé, ťažko sa hojace rany a odumieranie zasiahnutého tkaniva.

Biologické ohrozenie

 • spôsobujú pôvodcovia hromadných prenosných ochorení – baktérie, rickettsie, vírusy, plesne a proteínové toxíny, šírené
 • nainfikovanými prenášačmi (hmyz, hlodavce, divožijúce zvieratá),
 • kontaminovanými práškami, kvapalinami alebo gélmi – pastami, šírenými v tubách, ampulkách, listoch a balíkoch, injekciách, kontaminovaných potravinách, nápojoch a krmivách.

Spôsobujú nákazlivé prenosné ochorenia ľudí a zvierat.

 

2. Príznaky chemického a biologického terorizmu

Teroristické použitie toxických chemických látok a biologických prostriedkov je zákerné a ráta s oneskorenou reakciou na vzniknutú skutočnosť. Preto je dôležité včas rozpoznať príznaky použitia týchto prostriedkov.  Akým javom je potrebné venovať zvýšenú pozornosť?

 • počuteľným a viditeľným tlmeným výbuchom munície, po ktorých následne vzniká oblak aerosólu, šíriaci sa v smere prízemného vetra,
 • drobným olejovitým kvapkám, jemnému poprašku, viditeľným na teréne s vegetáciou a na rôznych materiáloch,
 • zjavnému plošnému poškodeniu a zničeniu vegetácie (nápadná zmena farby, uschnutie),
 • známemu aj neznámemu hmyzu (vši, blchy, muchy, kliešte), ktorý sa v teréne pohybuje a šíri v nezvyklom množstve a ročnej dobe, uhynutým hlodavcom, neznámym predmetom a neidentifikovateľným obalom,
 • vode v otvorených vodných zdrojoch – riekach, potokoch a rybníkoch – ktorá je nezvykle číra, nakoľko pôsobením toxickej chemickej látky boli zničené bežné drobné organizmy (dafnie, vodomerky, larvy a pod.),
 • náhlym hromadným prenosným ochoreniam, ktoré sa bez zjavnej príčiny šíria medzi obyvateľmi a zvieratami, prejavujú sa príznakmi otravy (intoxikácie), zapríčiňujú hromadné poškodenia zdravia, úmrtia obyvateľov a úhyn zvierat.

 

3. Základné pokyny na ochranu pri ohrození

Ak zistíte, alebo máte podozrenie, že sa pripravuje teroristická akcia s použitím toxických chemických látok alebo biologických prostriedkov, okamžite volajte telefónne čísla tiesňového volania:

 • 112                  Integrovaný záchranný systém
 • 158                  Policajný zbor
 • 150                  Hasičský a záchranný zbor
 • 155                  Záchranná zdravotná služba

 

Pri volaní na číslo tiesňového volania uveďte

 • svoje meno, číslo telefónu odkiaľ voláte,
 • čo sa stalo, priestor vzniku a pozorované následky (objekt, ulica, obytný blok, mesto a pod., možné prístupové cesty),
 • po ukončení hovoru počkajte na spätný telefonát, ktorým si operátor overí pravdivosť a oprávnenosť volania.

Všeobecné pokyny

 • zachovajte pokoj a rozvahu, nešírte paniku, pomáhajte zamedziť jej šíreniu,
 • improvizovane si chráňte dýchacie orgány vlhkou tkaninou,
 • urýchlene opustite ohrozený priestor kolmo na smer prízemného vetra,
 • po návrate z kontaminovaného priestoru do budovy (bytu) odložte vrchný odev do igelitového obalu a zaviažte ho. Ak je to možné, osprchujte sa,
 • sledujte informácie z oficiálnych zdrojov (z televízie, rozhlasu a obecného rozhlasu),
 • plňte pokyny vydané oprávnenými osobami (starosta obce, primátor mesta, veliteľ zásahu, prednosta obvodného úradu),
 • poskytnite pomoc najmä deťom, tehotným ženám, starým, chorým a bezvládnym osobám.

 

Keď zaznie varovný signál

Pri ohrození bude obyvateľstvo varované prostredníctvom nasledovného varovného signálu civilnej ochrany:

Varovný signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE  sa vyhlasuje dvojminútovým kolísavým tónom sirén a vždy je doplnený slovnou – hovorenou informáciou o podrobnostiach a charaktere ohrozenia.            

 

Po jeho vypočutí:

 • ak sa nachádza v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte,
 • nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané,
 • presvedčte sa, či vo vašej blízkosti nie sú starí ľudia, chorí, neschopní pohybu – pomôžte im,
 • postarajte sa o deti bez dozoru,
 • uhaste otvorený oheň,
 • postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá,
 • čakajte doma na ďalšie pokyny,
 • pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej budovy,
 • nevracajte sa domov, zvuk sirény to neprikazuje,
 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi),
 • vytvorte si improvizované prostriedky na ochranu dýchacích orgánov, očí a kože z vlastných odevných súčastí a pomôcok a použite ich,
 • nepoužívajte vodu z neznámych a neskontrolovaných zdrojov, používajte len vodu a potraviny chránené pevnými a uzatvorenými obalmi,
 • udržujte čistotu tela i za nepriaznivých podmienok, zbytočne sa nedotýkajte podozrivých predmetov,
 • dodržiavajte nariadené hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia, v prípade príznakov ochorenia ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc,
 • ak cestujete autom a počujete varovný signál, je potrebné auto zaparkovať a ukryť sa v najbližšej budove.

 

Po ukončení ohrozenia

Signál KONIEC OHROZENIA sa vyhlasuje dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

 • toxické chemické látky a biologické prostriedky sa vo forme oblaku šíria vždy v smere prízemného vetra,
 • teroristické napadnutie vyvolá časovú tieseň, do príchodu zásahových jednotiek integrovaného záchranného systému sa musíte spoľahnúť sami na seba, kolegov, rodinných príslušníkov a susedov,
 • vyhotovte si improvizované prostriedky individuálnej ochrany z vlastných zdrojov,
 • pred účinkami toxických chemických látok si chráňte aj kožu, lebo majú schopnosť prenikať cez ňu dovnútra organizmu, chráňte si oči, ktoré sú najrizikovejšou vstupnou bránou.

 

Čo robiť, ak bude nariadená evakuácia

 • uhaste otvorený oheň,
 • uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
 • pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod). Evakuačná batožina nemôže presiahnuť u dospelých osôb 50 kg na jednu osobu, u detí 25 kg na jednu osobu,
 • domáce zvieratá (miláčikov) si vezmite so sebou v prenosných schránkach,
 • domáce zvieratá, ktoré prežijú samostatne dlhšiu dobu, nechajte doma a predzásobte ich krmivom a vodou,
 • zamknite byt, presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácií,
 • v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im,
 • dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evvakuáciu.

 

4. Anonymné oznámenie

Anonymné oznámenie o uložení bomby alebo nebezpečnej látky sa často zameriava na vyvolanie strachu a paniky. Ako objekt sú zvolené priestory s väčším sústredením ľudí. Aj keď väčšinou ide o planý poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená.

Čo robiť po anonymnom oznámení?

 • okamžite oznámte udalosť na linku tiesňového volania 112 alebo na telefónne čísla 158 a 150,
 • ak sa nachádzate v budove, ktorá je ohrozená, opustite budovu a vzdiaľte sa čo najďalej od tohto priestoru,
 • do budovy sa vráťte až na pokyn príslušných orgánov.

 

5. Prevzatie podozrivej zásielky

Po prevzatí listu, resp. balíka zvážte skutočnosti, ktoré vás vedú k názoru, že ide o podozrivú zásielku. Takou môže byť napríklad neočakávaná zásielka od neznámeho odosielateľa s podozrivým rukopisom, zapáchajúca zásielka alebo zásielka s podozrivým obsahom. Po otvorení môže podozrenie vyvolať sypká hmota, neznámy predmet alebo výhražný text.

Čo robiť po prevzatí podozrivej zásielky

 • podozrivú zásielku neotvárajte a netraste ňou,
 • zásielku uložte do igelitového alebo iného vhodného obalu,
 • opustite miestnosť, umyte si ruky a udalosť nahláste na linku tiesňového volania 112 alebo na telefónne čísla 158 a 150.

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.