Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Požiarna ochrana obce

1. Ochrana lesov pred požiarmi - jar

Jar je obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou občanov v prírode. V jarných mesiacoch marec, apríl a máj vzniká najväčší počet požiarov spôsobených používaním otvoreného ohňa v prírode, najmä pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami, kladením ohníčkov, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov a pod.

Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu požiarnikov a techniky, spoluprácu s občanmi, pričom v mnohých prípadoch nie je možný príjazd požiarnej techniky k ohnisku požiaru. Obnovenie funkcie lesných porastov môže trvať podľa závažnosti poškodenia i niekoľko rokov. Vypaľovaním trávy je ničený užitočný hmyz, prirodzené úkryty zveri, hniezda vtákov, chránené rastliny, sú ohrozené drobné živočíchy a zvieratá, bez ktorých si život v prírode nevieme predstaviť.

Zákon o  ochrane pred požiarmi zakazuje vypaľovanie porastov a zakladanie ohňa v prírode na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

Organizácie a podnikatelia môžu spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve len výnimočne, s písomným súhlasom okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru za dodržania stanovených podmienok.

Občania sú pri spaľovaní povinní dodržiavať zákon o požiarnej ochrane v tom, že nesmú zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. V prípade spaľovania musí byť miesto spaľovania vhodným spôsobom upravené, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od horľavých látok a zabezpečené ďalšími preventívnymi opatreniami.

Porušenie požiarno-bezpečnostných predpisov, prípadne požiar spôsobený nepovolenou činnosťou môže mať za následok uloženie finančnej pokuty.

Dodržiavanie požiarno-bezpečnostných predpisov pomáha k zabraňovaniu ničenia prírody, k znižovaniu ohrozenia života a zdravia občanov pri požiaroch a ich likvidácii, ako i k znižovaniu materiálnych škôd z požiarov.

 

Žiadame Vás o dodržiavanie základných zásad pri prevencii vzniku požiarov v prírode:

 • Nikdy nezakladajte oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.
 • Oheň môžete zakladať vo vzdialenosti najmenej 50 m od okraja lesa, pričom ohnisko obložte kameňmi alebo zeminou.
 • V blízkosti ohňa nemanipulujte s horľavinami, plynovými zariadeniami, sprejmi a pod.
 • Pred odchodom dôkladne uhaste oheň.
 • Neodhadzuje horiace zápalky a neuhasené ohorky z cigariet.
 • V prírodnom prostredí nepoužívajte zábavnú pyrotechniku.
 • Nevypaľujete suchú trávu a krovie.
 • Neodhadzujte obaly, najmä sklenené fľaše a črepy, ktoré pôsobením slnka môžu spôsobiť vzplanutie suchej trávy.
 • Stanujte len na miestach, kde je to povolené. V stanoch nepoužívajte otvorený oheň.
 • Dodržiavajte bezpečné zásady pri manipulácii s horľavinami.
 • V rekreačných chatách skontrolujte stav komínov, vykurovacích telies, plynových spotrebičov a elektrickej inštalácie. Prípadné závady odborne odstráňte!
 • Každý zárodok požiaru, ktorý v prírode spozorujete, sa snažte uhasiť napr. zeminou, pieskom, vodou a pod.
 • Ak nie je vo Vašich silách požiar uhasiť, bezodkladne ohláste požiar na ohlasovňu požiarov tel. číslo 150, alebo privolajte pomoc prostredníctvom obecného úradu.

 

2. Ochrana úrody pred požiarmi

Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody. Zber úrody je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, čo je zrejmé aj zo štatistiky požiarovosti.

Príčinami vzniku požiarov v tomto období sú najmä:

 • fajčenie a používanie otvoreného ohňa na miestach alebo pri činnostiach spojených so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom
 • zakladanie ohňa v prírode, hra detí so zápalkami
 • technické závady na zariadeniach a strojoch zapojených do zberových prác
 • spaľovanie slamy na parcelách, vypaľovanie suchých porastov
 • úmyselné zapálenie alebo nedbalosť a neopatrnosť dospelých
 • nedodržiavanie základných požiarno-bezpečnostných predpisov

Pri plnení úloh súvisiacich s ochranou úrody zo strany občanov a súkromne hospodáriacich roľníkov je potrebné zabezpečiť:

 • dodržiavanie zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom
 • zákaz vypaľovania porastov, strnísk a slamy na riadkoch
 • zákaz zakladania ohňa na miestach, kde sa mohol rozšíriť
 • prednostný zber dozretých obilovín okolo pozemných komunikácií, železničných tratí a  skládok odpadov
 • vybavenosť zberovej techniky lapačmi iskier a hasiacimi prístrojmi
 • vyhradenie a vyznačenie miest pre fajčiarov vo vzdialenosti najmenej 15 m od horľavých látok a ich vybavenie nádobou s vodou na odhadzovanie ohorkov
 • udržiavanie výrobných zariadení a strojov na zber a spracovanie úrody v bezchybnom technickom stave
 • dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpe-čenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 • bezodkladné oznámenie každého požiaru na ohlasovňu požiarov a Odbor požiarnej ochrany OÚ v Trenčíne.

 

Súkromne hospodáriaci roľníci sú povinní zabezpečovať povinnosti vyplývajúce z príslušnej vyhlášky o požiarnej ochrane v oblasti prevencie pri činnostiach súvisiacich so zberom, spracovaním a skladovaním úrody, pri činnostiach súvisiacich s dosúšaním uvädnutého krmu a skladovania sena a pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve.

V súvislosti so zabezpečovaním požiarnej ochrany pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva upozorňujeme na to, že stohy do objemu 100 m3 sa musia umiestniť v bezpečnej vzdialenosti najmenej 20 m od  obytného alebo hospodárskeho objektu, alebo 10 m od iného stohu.          

 

Ďalej upozorňujeme občanov na ich povinnosti v súvislosti so zdolávaním požiarov:

 • na nutnosť  vykonania nevyhnutných opatrení pre záchranu ohrozených osôb
 • na povinnosť uhasenia požiaru alebo vykonania opatrení na zamedzenie jeho šírenia
 • na povinnosť ohlásenia požiaru určenej ohlasovni požiarov
 • na poskytnutie osobnej  pomoci, dopravných prostriedkov, zdrojov vody, spojovacích zariadení jednotke PO na výzvu veliteľa jednotky alebo zásahu.

 

V prípade spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo uložiť v zmysle § 61 zákona NR SR č. 314/01 Zb. o  ochrane pred požiarmi fyzickej osobe pokutu.

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29
1
30