Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Inštitúcie SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 4
Telefón: 048/ 4300111
E-mail: upv@indprop.gov.sk
Internetová stránka: http://www.indprop.gov.sk/

Úrad priemyselného vlastníctva SR

 

Úrad pre verejné obstarávanie

Telefón: 02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
E-mail: fialova@uvo.gov.sk
Internetová stránka: http://www.uvo.gov.sk/

Úrad pre verejné obstarávanie

 

Ústav pamäti národa

Námestie SNP 28, P.O.Box 239, 810 00 Bratislava 1
Telefón: 02 / 593 003 11 Fax: 02/ 593 003 91
E-mail: info@upn.gov.sk
Internetová stránka: http://www.upn.gov.sk/

Ústav pamäti národa

 

Štatistický úrad SR

Miletičova 3, 824 67 BRATISLAVA 26
Telefón: 02/ 50236 341 Fax: 02/ 55561 361
E-mail: info@statistics.sk
Internetová stránka: http://www.statistics.sk/

Štatistický úrad SR

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15
Telefón: 02/ 57 2005 11, Fax: 02/ 57 2005 55
E-mail: uszz@uszz.gov.sk
Internetová stránka: http://www.uszz.sk/

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Bajkalská 27, 821 01 Bratislava
Telefón: 02/ 5810 0411 Fax: 02/ 5810 0479
E-mail:
Internetová stránka: http://www.urso.gov.sk/

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

 

Úrad pre normalizáciu, meteorológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 / 52496 847, 52498 030 Fax: 02 / 52491 050
E-mail:
Internetová stránka: http://www.unms.sk/

Úrad pre normalizáciu, meteorológiu a skúšobníctvo SR

 

Úrad pre ochranu osobných údajov

Odborárske námestie č. 3
817 60 Bratislava 15
Telefón: 02/ 502 39 418 02/ 502 39 441
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

Úrad pre ochranu osobných údajov

 

Úrad jadrového dozoru

Bajkalská 27, P.O.Box 24, 82007 Bratislava
Telefón: 02/58 221 152 Fax: 02/58 221 166
E-mail: info@ujd.gov.sk
Internetová stránka: http://www.ujd.gov.sk/

Úrad jadrového dozoru

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Chlumeckého 2, P.O.BOX 57, 820 12 Bratislava 212
Telefón: 02/2081 6040
E-mail: ugkksr@geodesy.gov.sk
Internetová stránka: http://www.geodesy.gov.sk/

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

 

Úrad daňového preverovania

Lazovná 61, 975 04 Banská Bystrica
Telefón: 048/ 43 63 111 Fax: 048/ 41 53 271
E-mail: info@udpsr.sk
Internetová stránka: http://www.udpsr.sk/

Úrad daňového preverovania

 

Telekomunikačný úrad SR

Továrenská 7, P. O. Box 18, 810 06 Bratislava 16
Telefón: 02/57 881 111 Fax: 02/52 932 096
E-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk
Internetová stránka: http://www.teleoff.gov.sk/

Telekomunikačný úrad SR

 

Stredisko pre štúdium práce a rodiny

Špitalská 6, 812 41 Bratislava
Telefón: 02/ 5975 2513 Fax: 02/ 5296 6633
E-mail: sspr@sspr.gov.sk
Internetová stránka: http://www.sspr.gov.sk/

Stredisko pre štúdium práce a rodiny

 

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Pražská 29, 812 63 Bratislava
Telefón: 02/ 57278111 Fax: 02/ 52496926
E-mail:
Internetová stránka: http://www.reserves.gov.sk/

Správa štátnych hmotných rezerv SR

 

Slovenský ústav technickej normalizácie

Karloveská 63, P. O. BOX 246, 840 00 Bratislava
Telefón: 02/60294 452 02/60294 111, Fax: 02 / 6541 188
E-mail:
Internetová stránka: http://www.sutn.gov.sk/

Slovenský ústav technickej normalizácie

 

Slovenský meteorologický ústav

Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
Telefón: 02/ 60294 111, 600 Fax: 02/ 65429 592
E-mail:
Internetová stránka: http://www.smu.gov.sk/

Slovenský meteorologický ústav

 

Slovenské dokumentačné a informačné stredisko sociálnej ochrany

Špitálska 6, 812 41 Bratislava
Telefón: 02 / 5975 2617-9 Fax: 02 / 529 66 633
E-mail: disso@sspr.gov.sk
Internetová stránka: http://disso.vupsvr.gov.sk/

Slovenské dokumentačné a informačné stredisko sociálnej ochrany

 

Protimonopolný úrad SR

Drieňová 24, 826 03 Bratislava
Telefón: 02/ 48297111 Fax: 02/ 43 33 35 72
E-mail: pr@antimon.gov.sk
Internetová stránka: http://www.antimon.gov.sk/

Protimonopolný úrad SR

 

Poštový úrad

Ulica 1. mája č. 16, 010 01 Žilina 1
Telefón: 072/ 352 57 Fax: 072/ 340 43
E-mail: postovy.urad@posturad.sk
Internetová stránka: http://www.posturad.sk/

Poštový úrad

 

Pamiatkový úrad SR

Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava
Telefón: 02/5477 4444 02/5477 5844
E-mail: uzkp@pamiatky.sk
Internetová stránka: http://www.pamiatky.sk/

Pamiatkový úrad SR

 

Národný inšpektorát práce

Masarykova 10, P.O.BOX C3, Košice 041 33
Telefón: 055/ 7979902 Fax: 055/ 7979904
E-mail: nip@nip.sk
Internetová stránka: http://www.safework.gov.sk/

Národný inšpektorát práce

 

Národný bezpečnostný úrad

Budatínska 30, 851 05 Bratislava
Telefón: 02/ 6869 1111 091221 111, Fax: 02 - 6382 4005
E-mail: info@nbusr.sk
Internetová stránka: http://www.nbusr.sk/

Národný bezpečnostný úrad

 

Národná banka Slovenska

Telefón: 02/5787 1111 02/5865 1111 Fax: 02/5787 1100
E-mail: info@nbs.sk
Internetová stránka: http://www.nbs.sk/

Národná banka Slovenska

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Župné námestie č. 13, 814 90 Bratislava
Telefón: 02/ 59353 111 02/ 54411 535
E-mail:
Internetová stránka: http://www.nssr.gov.sk/

Najvyšší súd Slovenskej republiky

 

Najvyšší kontrolný úrad SR

Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Telefón: 02/ 55 42 30 69 02/ 55 42 46 28 fax: 02/ 55 42 30 05
E-mail: info@nku.gov.sk
Internetová stránka: http://www.nku.gov.sk/

Najvyšší kontrolný úrad SR

 

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
Telefón: 02/5956 1111 02/ 5956 2222 Fax: 02/ 5956 2222
E-mail: info@enviro.gov.sk
Internetová stránka: http://www.enviro.gov.sk/

Ministerstvo životného prostredia SR

 

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbova 2, P.O.Box 52, 837 52 Bratislava 37
Telefón: 02/ 5937 3111 Fax: 02/ 547 77 983
E-mail: office@health.gov.sk
Internetová stránka: http://www.health.gov.sk/

Ministerstvo zdravotníctva SR

 

Ministerstvo zahraničných veci SR

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Telefón: 02/ 5978 1111 Fax: 02/ 5978 2213
E-mail: informacie@foreign.gov.sk
Internetová stránka: http://www.foreign.gov.sk/

Ministerstvo zahraničných veci SR

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Telefón: 02/583 17 111 Fax: 02/534 10 114
E-mail: informacie@build.gov.sk
Internetová stránka: http://www.build.gov.sk/

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

Ministerstvo vnútra SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5094 1111 Fax: 02/5094 4397
E-mail: tokmv@minv.sk
Internetová stránka: http://www.minv.sk/

Ministerstvo vnútra SR

 

Ministerstvo školstva SR

Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5937 4111 02/59374253, Fax: 02/5937 4335
E-mail: inform@education.gov.sk
Internetová stránka: http://www.minedu.sk/

Ministerstvo školstva SR

 

Ministerstvo spravodlivosti SR

Župné nám. 13, 813 11 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5935 3111 Fax: 02/ 5441 5952
E-mail: tlacove@justice.sk
Internetová stránka: http://www.justice.gov.sk/

Ministerstvo spravodlivosti SR

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5975 1111
E-mail:
Internetová stránka: http://www.employment.gov.sk/

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5926 6111 Fax: 02/ 59 266 311
E-mail: tlacove@land.gov.sk
Internetová stránka: http://www.mpsr.sk/

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

http://www.mpsr.sk/

 

Ministerstvo obrany SR

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Telefón: 02 / 44 25 03 20 Fax: 02 / 442 532 42
E-mail: iveta.viragova@mod.gov.sk
Internetová stránka: http://www.mosr.sk/

Ministerstvo obrany SR

 

Ministerstvo kultúry SR

Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Telefón: 02/ 59391 155 Fax: 02 5939 11 74
E-mail: mksr@culture.gov.sk
Internetová stránka: http://www.culture.gov.sk/

Ministerstvo kultúry SR

 

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Telefón: 02/ 4854 1111, 02/ 4333 4000, Fax: 02/ 4333 7827, 02/ 4333 8604
E-mail: info@economy.gov.sk
Internetová stránka: http://www.economy.gov.sk/

Ministerstvo hospodárstva SR

 

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava 15
Telefón: 02/ 5958 1111-2 Fax: 02/5249 3048
E-mail: inform@mfsr.sk
Internetová stránka: http://www.finance.gov.sk/

Ministerstvo financií SR

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5949 4111 Fax: 02/ 5249 4794
E-mail: info@telecom.gov.sk
Internetová stránka: http://www.telecom.gov.sk/

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

 

Kancelária verejného ochrancu práv

Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Telefón: 02/4828 7401, 02/4363 4906 Fax: 02/4828 7401
E-mail: sekretariat@vop.gov.sk
Internetová stránka: http://www.vop.gov.sk/

Kancelária verejného ochrancu práv

 

Generálna prokuratúra SR

Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1
Telefón: 02/5953 2505
E-mail: generalna.prokuratura@genpro.gov.sk
Internetová stránka: http://www.genpro.gov.sk/

Generálna prokuratúra SR

 

Fond národného majetku SR

Drieňová 27, 821 01 Bratislava 2
Telefón: 02/ 48271458
E-mail: fnm@natfund.gov.sk
Internetová stránka: http://www.natfund.gov.sk/

Fond národného majetku SR

 

Úrad vlády Slovenskej republiky

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5729 5111 Fax: 02/ 5249 7595
E-mail: urad@vlada.gov.sk
Internetová stránka: http://www.vlada.gov.sk/

Úrad vlády Slovenskej republiky

 

Národná rada Slovenskej republiky

Nám. A. Dubčeka, 812 80 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5934 1111 02/ 5441 2500
E-mail: odkazy@mail.ncsr.sk
Internetová stránka: http://www.nrsr.sk/

Národná rada Slovenskej republiky

 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Štefánikova 2, P.O.Box 128, 810 00 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5441 6624
E-mail: info@prezident.gov.sk
Internetová stránka: http://www.prezident.sk/

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

 

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29
1
30