Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Osídlenie

Osídlenie územia obce od nivy Váhu až po hrebeň Bielych Karpát má svoje charakteristické črty, dané najmä geografickými podmienkami. V sústredenej zástavbe na terase a nive Váhu sa nachádzajú základné sídelné časti obce, zvyšok územia je pokrytý rozptýleným kopaničiarskym osídlením na odlesnených lokalitách. 

Aj keď modernizácia vidieka v 50-tych rokoch 20. storočia hrubo zasiahla do všetkých štruktúr osídlenia katastrálneho územia obce, zostalo do súčasnosti zachovaných viacero objektov, ktoré majú svoj pôvodný ráz a ktoré je možné zachrániť pre budúcnosť.

Rozptýlené osídlenie v katastrálnom území obce je tvorené jednotlivými hospodárskymi usadlosťami, ktoré sa nachádzajú v odlesnených a poľnohospodársky obrábaných častiach územia s okolitými súvislými lesnými porastami. Je to najmä hlavný hrebeň Bielych Karpát, južné svahy bočných hrebeňov zbiehajúcich do doliny Chocholnice (Machnáč, Hrnčárovce, Pálčie), a úpätie východného svahu Tlstej hory. Osídlené je aj bezprostredné okolie Chocholnice a jej prítoku Malej Chocholnice, ako aj východný svah bočného hrebeňa nad ich sútokom.
Vo všeobecnosti ide o celú Chocholniansku dolinu, pričom jej horná časť je známa pod menom Kykula ako názov oblasti osídlenia. Ide o zaužívaný názov celej oblasti, odvodený od názvu vrchu Kykula - 746,4 m n.m - dominantného vrcholu Bielych Karpát, ktorý sa nachádza nad záverom Chocholnianskej doliny na hranici s Českou republikou.

Pre takto rozptýlené osídlenie sú charakteristické jednotlivé viac alebo menej vzdialené hospodárske dvory, oddelené od seba poľnohospodársky obrábanou pôdou alebo lesným porastom. Z tohto charakteru osídlenia vybočuje lokalita Handrláky, ktorej osídlenie má charakter osady. Jednotlivé hospodárske dvory v tejto osade spolu bezprostredne susedia a sú sústredené okolo vodného zdroja, ktorý sa stal prirodzeným centrom osady. Poľnohospodárska pôda, patriaca k hospodárskym dvorom v osade sa nachádza mimo osady, v jej bezprostrednom okolí.

V minulosti však bolo toto územie osídlené podstatne viac. Mnohé z kopaničiarskych dvorov boli opustené a postupne zanikli, keď sa ich pôvodní obyvatelia presídlili do obce.

Malá Chocholná

Malú Chocholnú tvorí hviezdicovo usporiadaný súbor obytných budov s hospodárskymi dvormi, ktorý sa nachádza na terase nad nivou Váhu a je sústredený okolo centra - malej zvonice. Postavením továrne na výrobu a spracovanie dýh v 1. pol. 20. storočia sa výstavba rozšírila až na nivu Váhu (zástavba pozdĺž súčasnej príjazdovej cesty do obce). Táto zástavba je aj odlišná od tradičnej ľudovej architektúry. Z niektorých domov so zachovanými znakmi pôvodnej ľudovej architektúry a ľudového umenia si pozornosť zaslúžia najmä domy č. 24, 25, 35 a mimoriadne hodnotný dom s výškou č. 28, ktorý je však nevhodne upravený.

Velčice

Zástavba až do roku 1960 samostatnej obce má výrazne ulicový charakter s prejazdnou komunikáciou, spájajúcou obce na pravom brehu Váhu. Pôvodné obytné domy sú jednoosové aj dvojosové a orientované čelom k ceste. V predĺženej hlavnej osi domu sú hospodárske prístavby. Stodoly, patriace k jednotlivým hospodárskym dvorom, sú postavené samostatne na konci dvora alebo záhrady (sadu). Netvoria však líniu, ako to býva zvykom často u tohto typu sídiel. Už v minulosti relatívne hustá zástavba neumožňovala včlenenie ďalších stavieb do prelúk medzi domami a tak si celé Velčice do značnej miery zachovali svoj pôvodný ráz.

Novšou miestnou časťou Velčíc je Súhrada, ktorej domy už nesú známky architektúry 50-tych rokov 20. st. až po dnešok.

Medzi zaujímavé stavby patrí hospodársky objekt samostatne postavený pri dome č. 525. Je to maštaľ s pristavanou komorou, nad ktorou je skrytá výška.

Kykula

Lokality Hrnčárovce, Handrláci, Pod skalou, Rúbanice, Pálčie, Pod Tlstou horou, Machnáč ...

Veľká Chocholná

Veľká Chocholná má charakter sídla s hviezdicovou zástavbou, ktoré vzniklo na terase nad nivou Váhu. Nakoľko bola táto časť obce v 50-tych rokoch 20. storočia považovaná za perspektívnu, bola rozširovaná novou zástavbou rodinných domov a do obce sa postupne presídlili i obyvatelia z kopaníc. Modernizácia bytového fondu podľa vtedajších kritérií a sústredenie nových domov do ulicovej zástavby viedli k dosť podstatnej zmene pôvodného charakteru zástavby obce. Pôvodná sídelná štruktúra a aj formy obytných domov vrátane hospodárskych objektov však zostali v pôvodnom centre obce pomerne dobre zachované, aj keď sa neubránili napríklad nevhodným úpravám okien, vstupnej brány, oplotenia a pod. Charakteristické znaky ľudovej architektúry a ľudového staviteľstva (aj keď niektoré výrazne "modernizované") možno pozorovať na domoch č. 78, 91, 94, 104, 126, 135, 138, 140, 330, 331, 337. 

Súčasťou Veľkej Chocholnej je i miestna časť Podhradie, ktorá má výrazný tvar sídla potočného typu. Pôvodná zástavba bola v 50-tych rokoch 20. st. rozširovaná zástavbou nových domov v smere k centru obce aj do Chocholnianskej doliny. Pôvodná zástavba nebola touto stavebnou činnosťou podstatne ovplyvnená, takže centrum Podhradia si až do nedávnej doby zachovalo svoj charakter. 

Z pohľadu ľudovej architektúry a ľudového staviteľstva patrí medzi najhodnotnejšie dom č. 257 s obytnou výškou v jeho prednej, do ulice orientovanej časti. Ďalej je to dom č. 273 a dom č. 272 so samostatne stojacou komorou, ako i dom č. 262 so skrytou výškou nad komorou a pivnicou pod zadnou komorou. 

Jedinečným bol v tejto časti súbor domov 260, 261, 262, 263 a 264 s vysokými lipami, ktorý mal v celej zástavbe Podhradia dominantné postavenie. Asanáciou domu č. 263 v roku 1997 bol však tento unikátny súbor ľudových stavieb prakticky zničený.

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.