Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Požiarny zbor

Na Slovensku je dnes len málo spoločenských organizácií, ktoré sa môžu pochváliť takou dlhou a bohatou históriou, ako dobrovoľné hasičstvo. Vo viac ako 150-ročnej histórii požiarnictva je niekoľko významných medzníkov, ktoré si zasluhujú zvláštnu pozornosť.

Jedným z  takýchto medzníkov je i 6. august 1922, kedy bola na celoštátnom zjazde československého hasičstva v Trenčíne založená Zemská hasičská jednota na Slovensku. V tento deň sa pričinením Vojtecha Nemáka, zápalistého a obetavého hasičského organizátora, za účasti viacerých ďalších našich skvelých predchodcov, dovtedy roztrieštené hasičské hnutie stmelilo a vytvorilo jednotnú národnú hasičskú organizáciu na Slovensku. Ako sa dozvedáme z archívnych dokumentov, už v roku 1928 prispením obetavej práce nadšencov z Velčíc, Malej i Veľkej Chocholnej bola vystavaná spoločná požiarna zbrojnica a zakúpený bol „strekáč“. Členov miestnej organizácie Zemskej hasičskej jednoty už od jej založenia viedol jej veliteľ - Michal Margetín. Od februára 1928 sa datuje aj vznik dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci. V tých časoch mali hasiči „strekáč“ ťahaný koňmi, ktoré poskytoval na tento účel vždy niektorý z miestnych gazdov. Prvé schôdze DHZ Veľkochocholanského a Velčického sa konali vo Velčiciach a v miestnosti potravného družstva. Zapisovateľom bol Ján Juríček, prezývaný Predný. V roku 1931 na valnom zhromaždení DHZ Veľko - Chocholanského a Velčického boli do funkcie zvolení:

 • Veliteľ: Michal Margetín
 • Predseda a čestný veliteľ: Ján Kovačovič
 • Námestný veliteľ: Ján Mikula
 • Námestný veliteľ velčický: Ján Lukáč
 • Tajomník: Ondrej Juríček
 • Raj vodič: Bohumil Chmelík

Členovia výboru:

 • Ondrej Nosál, Ondrej Plesnivý, Ján Ondračka, Adam Chlapík, Ján Balaj, Jozef Ďuržo.

Na návrh p. Ondreja Plesnivého mala aj časť obce Velčice trubača. Od roku 1932 ním bol brat Ján Martinek. Ďalšími trubačmi boli brat Kriško a brat Ondrej Duda. V tom istom roku boli za členov DHZ Veľkochocholanského a Velčického prijatí aj členovia prvej dychovej hudby v Chocholnej. V roku 1936 sa celý Dobrovoľný zbor Veľko -chocholanský a Velčický zúčastňuje samaritánskeho kurzu v Kostolnej. Správa strojníka z roku 1938 hovorí o nutnosti opravy „strekáča“. Zo zápisnice sa dozvedáme: „Uznesené bolo, aby brat veliteľ upovedomil starostu obce, že treba strekáč  v každom prípade opraviť“. Pri oslavách 10. ročného jubilea boli záslužnou medailou odmenení členovia, ktorí boli v zbore od založenia: Michal Margetín, Ondrej Juríček, Ján Mikula, Ján Lukáč, Ján Margetín, Ondrej Chmelo, Adam Chlapík, Štefan Kňazovčík, Ján Haláček, Ondrej Duda, Ondrej Nosál, Ján Pavlík, Jozef Vanek.

Na dobrovoľnosti, ako ušľachtilej vlastnosti, ktorú mal v sebe každý člen organizácie sa zakladá práca každého zboru a je vlastným znakom organizácie od vzniku, až po dnešné časy. Až do roku 1944 vykonávali členovia DHZ nočné stráže v letných mesiacoch, zúčastňovali sa cvičení, na ktoré sa schádzali v rovnošatách na hlas trúbky. Po celosvetovom vojnovom požiari začínali požiarnici v obci prakticky od nuly. V správe Dobrovoľného hasičského zboru Velčicko - Chocholanského z valného zhromaždenia zo dňa 23.5.1948 sa uvádza správa gazdu (správa hospodára): „opatruje sa kompletná motorová striekačka a 420 m hadice, z toho 300 m č. 11 a 120 m č. 6, striekačka je v najlepšom poriadku ...“ Na tomto zhromaždení, ktoré viedol brat, veliteľ Michal Margetín, bol do funkcie tajomníka zvolený brat Ján Peter, pretože zbor neviedol žiadnu úradnú agendu.
Tiež bol zvolený aj nový výbor:

 • Veliteľ: Michal Margetín
 • I.    námestník: Ondrej Juríček
 • II.   námestník: Ján Lukáč
 • Tajomník: Ján Peter
 • Pokladník: Štefan Kovačovič
 • Strojník: Ján Margetín
 • I.    námestník: Ján Surovský
 • II.   námestník: Štefan Kovačech
 • Gazda (hospodár): Štefan Cingálek
 • Námestník: Ján Chudý
 • Revízor: Pavol Reptík, Ján Chudý, Ján Mikul

 

V roku 1951 sa stáva predsedom MJ ČSPO Ondrej Horňák, podpredsedom a veliteľom Michal Margetín. O dva roky neskôr sa predsedom stáva brat Ján Fabián. V roku 1958 a v roku 1959 Rada MNV Velčice dala návrh na rozčlenenie zboru požiarnikov, alebo na utvorenie kompletného družstva. K uskutočneniu nedošlo, ale Velčice vybojovali, aby predsedom ZPO bol občan Velčíc - Pavel Pavlech, ktorý túto funkciu vykonával svedomite a k spokojnosti všetkých občanov. V 60-tych rokoch dochádza vo funkcii miestnej jednoty československej požiarnej ochrany k častej výmene. Táto funkcia je veľmi náročná a zodpovedná. Vyžaduje si veľa námahy a úsilia. Predsedom organizácie boli: Róbert Hlavica, Rudolf Kotrha, Štefan Mikušať, Ján Švacho, Štefan Kovačech, ktorý pôsobil vo funkcii predsedu začiatkom 70-tych rokov.

V roku 1978 bol predsedom ZO DPO Chocholná - Velčice Ján Bizoň, ktorý funkciu predsedu odovzdal v r. 1982 Pavlovi Horňákovi. Vo výbore boli ďalej: Michal Kubis, Štefan Chudý, Štefan Hulvák, Ján Mikula, Ján Peter, Ján Chudý, Ján Fábik, Vladimír Sulo ml., Adam Chlapík, Vladimír Križan, Peter Bakalík, Rudolf Janega, Ján Chmelo, Ján Švacho, Štefan Mikušať, Štefan Kovačech. V roku 1984 sa vymieňajú členské preukazy. V tomto období už bol predsedom organizácie Ján Mikula, ktorý túto zodpovednú funkciu vykonával až do roku 1989. Vtedy ju prebral súčasný predseda DPZ Chocholná - Velčice, Štefan Hulvák. Počas svojho trvania vlastnil Dobrovoľný hasičský zbor viacero druhov hasičských striekačiek a požiarnej techniky. Bola to už spomínaná striekačka ťahaná koňmi, dvojkolesná motorová striekačka DV 12 a DV 16, motorové vozidlo RN - 16 AS, neskôr RN s prívesnou motorovou striekačkou - PPS 8. Po získaní vozidla T - 805 od VÚ 9975 Levice v roku 1970 bola k  nemu zakúpená prívesná motorová striekačka PPS - 12. V súčasnosti (od r. 1984) je vo výzbroji DPZ požiarne vozidlo AVIA - 31 špec. s prenosnou striekačkou PS - 12.

V roku 1972 odstupuje z funkcie veliteľa Michal  Margetín a podľa rozhodnutia rady MNV je do tejto funkcie menovaný Štefan Chudý, ktorý v tejto funkcii pôsobil 17 rokov. V roku 1989 ho vo funkcii veliteľa DPZ strieda Ján Medvedík. Zničením požiarnej zbrojnice počas vojny DPZ prichádza o svoje priestory a musí až do roku 1974, kedy sa začína s výstavbou novej požiarnej zbrojnice, pôsobiť v priestoroch budovy Jednoty. Stavba požiarnej zbrojnice napredovala veľmi rýchlo, pretože ruku k dielu priložili nielen členovia organizácie, ale aj občania obce. Napriek tomu, že dochádzalo k častej výmene funkcionárov miestnej organizácie, požiarne družstvá dorastu, mužov i žien úspešne reprezentovali obec na požiarnických súťažiach. Za zmienku stojí správa zo zápisnice z výborovej schôdze zo dňa 23.9.1984, ktorú podal vtedajší veliteľ Ján Chudý:“ Na súťaži požiarnych družstiev, ktorá sa konala 10.6.1984 vo Štvrtku nad Váhom sa všetky naše štyri družstvá umiestnili na prvých miestach.

Človek a oheň, obec a požiarna zbrojnica, požiarnici a svätý Florián - to sú spojenia, nad ktorými sa už niekoľko generácií  nikto ani nezamyslí. Patria spolu, veď je naozaj ťažko si predstaviť živé a rodinné spoločenstvo obyvateľov obce, ktorému by chýbali obetaví a odvážni ľudia, ochotní zanechať akúkoľvek dôležitú prácu, alebo prerušiť odpočinok a spánok a bežať na pomoc, či to je požiar alebo iná živelná pohroma.

Záverom chcem poďakovať všetkým členom minulým, súčasným i tým, ktorí prídu po nás, poďakovať im ako ľuďom. Tým, ktorí nikdy nerátali a nebudú rátať hodiny strávené pri záchrane majetkov a životov. Tým, ktorí sa nikdy nepýtali čo za to? Pretože vedeli, že sa čaká na ich pomoc.

 

Ján Medvedík, veliteľ Dobrovoľného požiarneho zboru Chocholná - Velčice v rokoch .......... .

Dobrovoľný hasičský zbor od roku 2010 

Tak ako sa všetko rozvíja a napreduje aj naši hasiči dostali túto možnosť a do ich novodobej histórie sa od roku 2010 zapísalo viacero míľnikov.

V rámci programu Cezhraničnej akčnej siete obecných hasičských zborov pod Kykulou (CAS OHZ PK) dňa 13.7.2010 slávnostne otvorili dvere novo zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice. Hasičská zbrojnica dostala novú podobu nadstaveným poschodím, novými bránami na garážach a sochou svätého Floriána. V rámci tohto projektu hasiči dostali novú výzbroj a výstroj s ktorou sa zúčastňovali viacerých školení a taktických cvičení.

V roku 2011 naši hasiči zorganizovali Pohárovú súťaž CAS OHZ PK, ktorej prvý ročník sa konal v areály Pod Tlstou horou. Táto súťaž je organizovaná do dnešného dňa zbormi združenia.

Hasiči dostali do svojej výzbroje čerpalo PS15, s ktorým sa zúčastňujú pohárových súťaži, kde sa veľa krát umiestnili na prvých miestach.  Ďalšou technikou, ktorú majú naši hasiči sú čerpadlá PS4, PS8 s vozíkom a taktiež PS25 s vozíkom.

Dňa 25.3.2015 si naši hasiči prevzali z rúk ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka kľúče od nového zásahové vozidlo CAS 15 Iveco Daily. V tomto období dochádza k podpore dobrovoľných hasičov z projektu MV Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov. Z týchto účelových dotácií si hasiči zakúpili zásahové obleky a ďalší zásahový materiál. Hasičské jednotky zapojené do projektu sú aktívne zapájané HaZZ a vysielané k požiarom a iným mimoriadnym udalostiam.

Ďalším významným míľnikom bol 1. jún 2016. V tento deň si naši hasiči prevzali na OR HaZZ v TN nový protipovodňový vozík.

V roku 2017 prichádza zmena vo vedení DHZ. Predsedom DHz sa stáva Ing. Roman Královič a veliteľom Martin Červeňan. Ďalšími členmi výboru sú: Samuel Červeňan, Roman Červeňan, Janka Červeňanová, Daša Červeňanová, Michal Murárik, Jozef Gago, Dominika Adamčiová a Lucia Matejíčková.

Začiatkom roka 2017 naši hasiči vytvorili súťažné družstvo Plameň. Členmi družstva sú deti vo veku od 8 do 15 rokov. Hasiči s deťmi pravidelne trénujú a zúčastňujú sa súťaží, na ktorých sa veľa krát umiestnili na prvých miestach.

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
1
8
1
9 10 11 12 13
1
14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4