Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Zlúčenie obcí

Zlúčenie obcí Malá CHocholná a  Veľká Chocholná, od 1.1.1944              

Úradné noviny, dňa 4. decembra 1943, číslo 64., strana 1482:

492.

Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 24. novembra 1943, č. 352-22/10-6/1943,
o slúčení obcí Malá Chocholná a Veľká Chocholná.

Vláda vo svojom zasadnutí konanom dňa 14. mája 1943, slúčila podľa § 1 zákona č. 115/1942 Sl. z. obec Malú Chocholnú a Veľkú Chocholnú v jednu obec, pričom stanovila, že hranice katastrálneho územia slúčených obcí sa nemenia voči iným susedným obciam.

Osoby, ktoré mali  do dňa účinnosti tejto územnej zmeny domovskú príslušnosť v niektorej zmenou dotknutej obci, dňom účinnosti územnej zmeny nadobúdajú domovskú príslušnosť v novej obci slúčením vzniklej.

Slúčením vzniklej obci určujem podľa zákona č. 266/1920 Sb. z. a n. názov: C h o c h o l n á.

Deň právnej účinnosti slúčenia obcí podľa § 1 ods. 3 zákona č. 115/1942 Sl. z. určujem na 1. januára 1944.

Toto dávam na verejnú známosť s tým, že v smysle tejto vyhlášky treba opraviť lexikon obcí Slovenskej republiky, vydaný Štátnym štatistickým úradom v roku 1942.

Minister: Mach v.r.

 

Zlúčenie obcí CHocholná  a Velčice, od 1. 7. 1960  

Zápisnica

napísaná dňa 4.1.1960 na zasadnutí Rady MNV v Chocholnej konanom o 19 hod. na MNV za prítomnosti predsedu MNV Murárik Štefan, tajomníka MNV Vaňura Ján, členov rady MNV Adamčí Štefan, Minárik Ján, Juríček Ján, Balaj Ján a za VŽ Juríčková Zuzanna, zamestnankiňa MNV Šprtková Marta.

Program

1. Prečítanie zápisnice, kontrola uznesenia.

2. Spojenie obcí Chocholná-Velčice.

Jednánie

Schôdzu zahájil predseda MNV Murárik Štefan, konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov Rady MNV a uznal schôdzu za uznášania schopnú. Ako overovateľov zápisnice určil Minárika Jána a Adamčího Štefana. Vedením zápisnice poveril zamestnankiňu MNV Šprtkovú Martu. Požiadal tajomníka MNV, aby prečítal zápisnicu z minulej schôdzky rady MNV, po prečítaní previedol predseda MNV kontrolu uznesenia. Keďže všetky body uznesenia boly splnené prikročilo sa k ďalšiemu bodu jednánia.

2. Predseda MNV predložil pred členov rady návrh na slúčenie obcí Chocholná a Velčice, hlavne vyzdvihol nutnosť vytvárania väčších poľnohospodárských celkov ako otom hovoril vo svojom referáte s. Novotný prvý tajomník ÚVKSČ a Prezident republiky Československej. Po prediskutování tohto návrhu medzi členmi rady MNV títo jednohlasne odhlasovaly návrh na slúčenie oboch obcí i JRD a vyniesli uznesenie

Uznesenie 1/1960

Rada MNV predloží návrch na slúčenie oboch obcí i JRD spoločnému zasadnutiu MNV Chocholná Velčice, ktoré sa bude konať 8.I.1960 na schválenie.

                                                                       Zodpovedný predseda a tajomník MNV.

Predseda MNV: Murárik v.r.       Tajomník MNV Vaňura v.r.                     Overovatelia

 

Zápisnica

napísaná na schôdzi rady MNV vo Velčiciach, ktorá sa konala dňa 8.1.1960 o 19.00 hod. v miestnosti kancelárie MNV.

P r í t o m n í: 

1. / Mandinec Ondrej, predseda MNV
2. / Malík Ján, taj. MNV
3. / Žambokretý Štefan, člen rady.
4. / Srvátková Pavla, členka rady,
5. / Petro Ľudovít, predseda JRD

P r o g r a m:   

1. / Zahájenie
2. / Čítanie zápisnice
3. / Kontrola uznesenia
4. / Zlúčenie obcí Velčice-Chocholná
5. / Prejednanie rozpisu agrotech. a zootechnických ukazovateľov JRD na rok 1960
6. / Vyhodnotenie súpisu poľnohospodárskych zvierat
7. / Určenie žiakov do poľnohospodárskych škôl
8. / Prejednanie uznesenia rady ONV zo dňa 30.12.59.
9. / Rôzne

 

1./  Predseda MNV s. Mandinec o 19.00 hod. zahájil schôdzu a vyhlásil, že rada MNV je zvolaná podľa plánu. Podľa prezenčnej listiny sú prítomní z celkového počtu 5, prítomní 4, omluvený jeden. Nakoľko je prítomná väčšia časť členov rady s. predseda prehlásil, že rada MNV je uznášania schopná. Overovaním zápisnice poveruje s. Žambokretýho a s. Srvátkovú. Po schválení programu prikročilo sa k rokovaniu.

2./  Zápisnicu z predchádzajúcej schôdze prečítal s. Malík, pripomienky neboly žiadné.

3./  Kontrolu uznesenia previedol predseda MNV, uznesenie č. 44/59-R je rázu trváceho.

4./  Rada MNV sa jednohlasne uznáša zlúčiť obec Velčice-Chocholná a pomenovať túto obec Chocholná-Velčice.

5./  Rada MNV za prítomnosti predsedu JRD dôkladne prejednala agrotechnických a zootechnických ukazovateľov poľnohospodárskej výroby na rok 1960. Po prejednaní členovia rady MNV o ukazovateľoch poľnohospodárskej výroby vecne diskutovali. Uvedené úlohy sú veľké, ale pri dobrej vôli a usilovnosti naších družstevníkov splniteľné.

6./  Rada MNV prejednala súpis poľnohospodárskych zvierat, vyhodnotenie previedol s. tajomník, ktorý zistil, že súpis prebiehal veľmi dobre, taktiež súpis poľnohospodárskych zvierat sa zhodoval s evidenciou poľnohospodárských zvierat vedenú na MNV:

7./  Rada MNV podľa prípisu 8 strednej školy v Zem. Lieskovom, v ktorom sme boli upozornení na určenie žiakov do poľnohospodárskych škôl. Nakoľko toho roku končia povinnú školskú dochádzku 6 žiakov, z ktorých rada MNV zo súhlasom správy JRD určuje nasledovných žiakov do poľnohospodárskych škôl:  Horňák Ivan č.53, Peter Horňák č. 90, Uličný Dušan č. 54.

8./  Rada MNV prejednala uznesenie rady ONV zo dňa 30.12.1959 č. 26: Obývacie povolenie MNV vydá do 15.2.1960 všetkým tým obyvateľom, ktorí majú  postavené obytné domy a tieto obývajú. Ďalej rada MNV prejednala zvýšenie poľnohospodárskej výroby na našom JRD. Pri prejednávaní tohto uznesenia sa dôkladne rada MNV zaoberala zo všenárodnou prípravou obyvateľov, za tým účelom je potrebné zvolať schôdzu štábu CO na 27.1.1960.

 

Uznesenie číslo 29/1960

Rada ONV súhlasí so zlúčením obcí Kochanovce-Adamovce s názvom Adamovské Kochanovce a obcí Velčice-Chocholná  s názvom Chocholná-Velčice a doporučuje zasadnutiu ONV v Trenčíne k schváleniu. Zabezp. s. Porubiský.

 

Výpis:

Evidencia územných zmien v okrese Trenčín od roku 1960

Evidencia územných zmien

  Názov obce:

   Chocholná-Velčice

  Spôsob
  vzniku - zániku
  po 1. 7. 1960

   Zlúčenie obce Chocholná a Velčice

  Výmera v ha

   Chocholná        1,916.96 ha
   Velčice               879.78 ha

 

Osady

Počet obyvateľov

Obec tvorí
výmera v ha*

miestne časti

 

Chocholná   1396
Velčice         412

 

 

*Pokiaľ osada tvorí samostatné a katastrálne územie

Územný stav a jeho z

  meny

Právna norma
uznesenie ONV alebo
KNV včít. dát. o ich
vyhlásení a počiatku účinnosti

 

Obsah
zmeny

Výmera v ha

doterajší
stav

nový
stav

prírastok
úbytok

 

Zlúčenie bolo
schválené radou
MNV a ONV s platnosťou od
1. 7. 1960

 

  Zlúčenie
  dvoch obcí
  v jednu

 

1,916.96

 

2,796.14

 

+ 879.78

 

Územné zmeny od roku 1960

1/  Chocholná
     Velčice
     zlúčenie do obce Chocholná-Velčice             od 1. 7. 1960  R-ONV 29/1960

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2